Opinogóra Górna, 27 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

 

RIOŚ.R.6220.12.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 22 grudnia 2016 r. przez Gminę Opinogóra Górna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku tuczarni na rusztach o obsadzie do 205 DJP na działce nr ew. 29 obręb Rąbież gmina Opinogóra Górna . Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa   i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.102   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. za 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. Wójta   

mgr inż. Beata Golasińska

Sekretarz Gminy

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 23 grudnia 2016 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

 

RIOŚ.R.6220.11.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony w dniu 22 grudnia 2016 r. przez Gminę Opinogóra Górna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Kołaczków – Kobylin nr ew. dz. 90, 140, 232, 264, obręb Kołaczków i 31, 120 obręb Kobylin, gmina Opinogóra Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wójt   Gminy

                                                                   mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                          Opinogóra Górna,   22 listopada 2016 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.8.2016

Obwieszczenie

Wójt zawiadamia strony i społeczeństwo o wydanej w dniu 22 listopada.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: " Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” na terenie gminy miejskiej Ciechanów i gminy Opinogóra Górna


                                                                                                                                                Wójt   Gminy

                                                                   mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                          Opinogóra Górna,   3 listopada 2016 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.R.6220.7.2016


OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

zawiadamia strony i społeczeństwo

o wydanej w dniu 2 listopada 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich do ściołowego chowu drobiu – brojlera, o obsadzie wynoszącej 40000 szt./kurnik/cykl i łącznej wydajności 160000 szt./cykl (640 DJP) oraz 960000 szt./rok na działce nr ew. 55 w miejscowości Pokojewo gmina Opinogóra Górna.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Wojewódzkiego Sanitarnego w Warszawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna pok. nr 6, I piętro w godzinach urzędowania,  tj. 7 45 – 15 45 .

Od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.                                                                                                                                                Wójt   Gminy

                                                                   mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                          Opinogóra Górna,   25 października 2016 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

OBWIESZCZENIE Nr RIOŚ.R.6220.8.2016

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia   25 października 2016 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn:”Ograniczanie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” realizowanego na terenie gminy miejskiej Ciechanów i gminy Opinogóra Górna.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia pn:”Ograniczanie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” realizowanego na terenie gminy miejskiej Ciechanów i gminy Opinogóra Górna.

                Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                              Wójt   Gminy

 

                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                          Opinogóra Górna,   19 października 2016 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

OBWIESZCZENIE Nr RIOŚ.R.6220.7.2016

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 19 października 2016 r.

 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich do ściołowego chowu drobiu – brojlera, o obsadzie wynoszącej 40000 szt./kurnik/cykl i łącznej wydajności 160000 szt./cykl (640DJP) oraz 960000 szt./rok na działce nr ew. 55 w miejscowości Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

                 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania   na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia polegającego   na budowie czterech budynków inwentarskich do ściołowego chowu drobiu – brojlera, o obsadzie wynoszącej 40000 szt./kurnik/cykl i łącznej wydajności 160000 szt./cykl (640DJP) oraz 960000 szt./rok na działce nr ew. 55 w miejscowości Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

                  Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                  Wójt   Gminy

                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                              Opinogóra Górna 5 października 2016 r.
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.4.2016

 

 

OBWIESZCZENIE Nr RIOŚ.R.6220.8.2016

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 11 października 2016 r.

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania   przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia   pn: „Ograniczanie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” na terenie gminy miejskiej Ciechanów i gminy Opinogóra Górna.

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 11 października 2016 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   pn: „Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” na terenie gminy miejskiej Ciechanów i gminy Opinogóra Górna, realizowanego przez Gminę Miejską Ciechanów.

                Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                     Wójt

 

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                              Opinogóra Górna 5 października 2016 r.
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia Ø250 PE na terenie gminy Regimin i Opinogóra Górna na działkach o nr ew.:

-               113, 7, 91, 74, 88, obręb Kalisz, gm. Regimin.

-               66, 41, 35, 33, 34, 31/4, 32, 76, 30, 29, 25/5, 25/3, 23/5, 23/7, 21, 129, 128/1, 127/1, 126, 131, 31/3,
               61, 130, obręb Karniewo, gm. Regimin.

-               16, 32, 12 obręb Lekowo, gm. Regimin.

-               309, 496, 308/1, 492, 164 obręb Szulmierz, gm. Regimin.

-               102, 50, 12, 3/3, 4, 37, 78, 118, 32/1, 2, 102, 134, 81, 20, 21, 22, 23/1, 27, 28/1, 53 obręb Regimin,
               gm. Regimin.

-               492, 466 obręb Zeńbok, gm. Regimin.

-               59, 71, 47/1, 47/2, 54/1, 58/1 67, 68, 145 obręb Kozdroje, gm. Regimin.

-               45/2 obręb Bacze, gm. Opinogóra Górna.

-               9/6, 9/2, 11, 28/4, 29/3, 30/4, 42/5, 43, 51/6, 52, 54/3, 55, 58/2 obręb Dzbonie, gm. Opinogóra Górna.

-               6/2, 6/1, 7, 8, 18, 42, 41, 47, 38, 34, 69/2, 35, 56/1, 33, 50, 48 obręb Kołaki Budzyno,
               gm. Opinogóra Górna.

-              41, 38/2, 42, 39, 46, 47, 49, 44/1, 54/1, 28, 29, 30/9, 30/10, 113, 114 obręb Kotermań,
              gm. Opinogóra Górna.

-              201, 214, 132, 226, 200/4, 200/2, 199, 197, 193/5, 193/6 193/7, 193/8, 192/1, 193/9, 193/10,
              193/3, 191/1,  191/2, 190/7, 190/3, 205, 216, 225 obręb Łaguny, gm. Opinogóra Górna.

-              165,167, 170/1, 239, 240/2, 241 obręb Przedwojewo, gm. Opinogóra Górna.

-              14/2, 2, 15/2, 13, 16, 17/5, 46, 47, 48/1, 24/1, 31, 24/2, 25/2, 25/1, 26/1, 26/2, 28, 29, obręb Rąbież,
              gm. Opinogóra Górna.

-              121, 123, 108, 110, 111, 113, 114, 115/2, 117/2, 128/2 obręb Wola Wierzbowska, gm. Opinogóra Górna.

 

Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone

w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji

w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.

nr 8, w okresie od 6 października 2016 r. do 20 października 2016 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                                                                                                                     Wójt

 

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                              Opinogóra Górna 5 października 2016 r.
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
OBWIESZCZENIE Nr RIOŚ.R.6220.7.2016

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 października 2016 r.

 

o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich do ściołowego chowu drobiu – brojlera, o obsadzie wynoszącej 40000 szt./kurnik/cykl i łącznej wydajności 160000 szt./cykl (640DJP) oraz 960000 szt./rok na działce nr ew. 55 w miejscowości Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

że w dniu 20 września 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich do ściołowego chowu drobiu – brojlera, o obsadzie wynoszącej 40000 szt./kurnik/cykl i łącznej wydajności 160000 szt./cykl (640DJP) oraz 960000 szt./rok na działce nr ew. 55 w miejscowości Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

 
                                                                                                                     Wójt

 

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                            Opinogóra Górna, 2016.09.26

ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

OBWIESZCZENIE Nr RIOŚ.R.6220.8.2016
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 września 2016 r.


o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn: „Ograniczanie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” na terenie gminy miejskiej Ciechanów i gminy Opinogóra Górna.

    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 15 września 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn: „Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” na terenie gminy miejskiej Ciechanów i gminy Opinogóra Górna, realizowanego przez Gminę Miejską Ciechanów.

    Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
                                                                                                                     Wójt

 

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                            Opinogóra Górna, 2016.09.15

ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.P.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

 

 

 Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

 

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji stacji transformatorowej SN/nn, demontażu istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych nn 0,4kV AL.4x25 mm2 wraz z przyłączami, budowie elektroenergetycznych linii napowietrznych nn typu AsXSn 4x70 mm2 wraz z przyłączami napowietrznymi, budowie dwóch przyłączy kablowych nn typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze złączami kablowymi, na działkach o nr ew.: 25, 37/4, 38, 49, 50/2, 50/3, 51, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/3, 58/1, 58/2, 60, 61, 69/4, 70, 73/1, 73/2, 75, 88, 90, obręb Sosnowo, gmina Opinogóra Górna.

 

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 15 września 2016 r.

do 30 września 2016 r. w godz. 7 45 -15 45 .

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                            Opinogóra Górna, 2016.09.14

ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.4.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 3 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów, w imieniu której działa pełnomocnik „GAZ MEDIA” Sp.
z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 05-200 Wołomin postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia ø250 PE na terenie gminy Regimin i Opinogóra Górna na działkach nr ewidencyjny 113, 7, 91, 74, 88 obręb Kalisz, nr ewidencyjny 66, 41, 35, 33, 34, 31/4, 32, 76, 30, 29, 25/5, 25/3, 23/5, 23/7, 21, 129, 128/1, 127/1, 126, 131, 31/3, 61, 130 obręb Karniewo, nr ewidencyjny 16, 32, 12 obręb Lekowo, nr 309, 496, 308/1, 492, 164 obręb Szulmierz, nr 102, 50, 12, 3/3, 4, 37, 78, 118, 32/1, 2, 102, 134, 81, 20, 21, 22, 23/1, 27, 28/1, 53 obręb Regimin,
nr 492, 466 obręb Zeńbok, nr 59, 71, 47/1, 47/2, 54/1, 58/5, 67, 68, 145 obręb Kozdroje, gmina Regimin, dz. nr ewidencyjny 45/2 obręb Bacze, nr 9/6, 9/2, 11, 28/4, 29/3, 30/4, 42/5, 43, 51/6, 52, 54/3, 55, 58/2 obręb Dzbonie,
nr 6/2, 7, 8, 18, 42, 41, 47, 38, 34, 69/2, 35, 56/1, 33, 50, 48 obręb Kołaki-Budzyno, nr 41, 38/2, 42, 39, 46, 47, 49, 44/1, 54/1, 28, 29, 30/9, 30/10, 113, 114 obręb Kotermań, nr 201, 214, 132, 226, 200/4, 200/2, 199, 197, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 192/1, 193/9, 193/10, 193/3, 191/1, 191/2, 190/7, 190/3, 205, 216, 225 obręb Łaguny, nr 165, 167, 170/1, 239, 240/2, 241 obręb Przedwojewo, nr 14/2, 2, 15/2, 13, 16, 17/5, 46, 47, 48/1, 24/1, 31, 24/2, 25/2, 26/1, 26/2, 28, 29 obręb Rąbież i nr 121, 123, 108, 110, 111, 113, 114, 115/2, 117/2, 128/2 obręb Wola Wierzbowska, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy

w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

                                                                                                           Opinogóra Górna, 2016.08.30

RIOŚ.P.6733.5.2016

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Opinogóra Górna


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 5 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa pełnomocnik EnEx Jacek Kiński, Niechodzin, ul. Główna 14, 06-400 Ciechanów postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji stacji transformatorowej SN/nn, demontażu istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych nn 0,4 kV AL.4x25 mm2 wraz z przyłączami, budowie elektroenergetycznych linii napowietrznych nn typu AsXSn 4x70 mm2 wraz z przyłączami napowietrznymi , budowie dwóch przyłączy kablowych nn typu YAKXS 4x25 mm2 wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 25, 37/4, 38, 49, 50/2, 50/3, 51, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/3, 58/1, 58/2, 60, 61, 69/4, 70, 73/1, 73/2, 75, 88, 90 obręb Sosnowo, gmina Opinogóra Górna.
W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości
  w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4,
pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

                                                  
                                                                                                                             Opinogóra Górna, 2016.08.30

RIOŚ.P.6722.3.2010

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz uchwały
nr XLIII/229/10 z dnia 6 października 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna zmienionej uchwałą
nr XVII/98/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/229/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  w dniach od 7 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy
  w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 8 00 do 15 00 .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 11) od godz. 10 00 .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2016 r.

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania:

- Ogłoszenie

- Projekt miejscowego planu tekst

- Projekt miejscowego planu rysunek

- Prognoza oddziaływania na środowisko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 21 lipca 2016 r.  

 

RIOŚ.R.6220.8.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek złożony w dniu 23 sierpnia 2016 r. przez Gminę Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Ograniczeniu niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej.

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w siedzibie Urzędu Gminy  w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska w pokoju nr 6,od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7 45 do 15 45 .

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie   znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego   Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania   na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych                    z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opinogóra Górna i Urzędu Miasta Ciechanów oraz w miejscowościach przez, które będzie przebiegała inwestycja.

 

                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

plik do pobrania: (PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                                                                                                  

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                     Opinogóra Górna, 21 lipca 2016 r.  ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.3.2016