Zarządzenie Nr 1/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 9 stycznia 2007 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 2/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Planowania i Finansów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 3/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Referacie Planowania i Finansów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 4/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 stycznia 2007 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 5/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 18 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu dla jednostek organizacyjnych
gminy na rok 2007.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 6/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 18 stycznia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 7/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 7 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne ZPPŚ. 341-1/07 na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bacze od km 0+000,00 do km 0+500,00"
i ZPPŚ. 341-2/07 na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo na
działkach Nr 34, 72 na odcinku od 0+000,00 do km 0+700,00".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 8/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 8 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 9/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno--Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 10/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 11/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 1 marca 2007 roku

w sprawie: zatrudnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 12/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 13/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ZPPŚ. 341-4/07 na „Wykonanie robót wykończeniowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonym na działce Nr 60/47 w Opinogórze Górnej - etap I".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 14/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ZPPS. 341-5/07 na „Wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Opinogóra Górna".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 15/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 4 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ZPPS. 341-6/07 na „Wykonanie Projektu Zmiany Studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Władysławowo dz. 264/1".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 16/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 04.04.2007 roku

zatwierdzające regulamin w sprawie: zasad podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 17/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne:

ZPPS. 341-10/07 na „Zakup kruszywa łamanego, żwiru i żużla paleniskowego
z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gminnych z dostawą na miejsce",
ZPPŚ. 341-11/07 na „Wykonanie Projektu Zmiany Studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Władysławowo dz. 264/1"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 18/07   
Wójta Gminy Opinogóra Górna 
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji do spraw postępowania z dokumentacją z wyborów
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 19/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. gospodarki nieruchomościami oraz inspektora ds. rolnych i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- Zarządzenie Nr 20/07   
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie: nabycia w drodze sprzedaży nieruchomości na rzecz Gminy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Podczas numeracji Zarządzeń omyłkowo został nadany nr 28 Zarządzenia
w wyniku czego Zarządzenia od 21/07 do 27/07 nie istnieją

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 28/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 kwietnia 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Planowania i Finansów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 29/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 7 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

ZPPS. 341-13/07 na „Zakup kruszywa łamanego, żwiru i żużla paleniskowego z przeznaczeniem na bieżącą konserwację dróg gminnych z dostawą na miejsce",

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 30/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna 
z dnia 16 maja 2007 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 31/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ZPPŚ. 341-14/2007
w sprawie „ Wykonania Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opinogóra Górna"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 32/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ZPPS. 341-15/07 na „Wykonanie robót wykończeniowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
położonym na działce Nr 60/47 w Opinogórze Górnej - etap I".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 34/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ZPPS. 341-16/07 na „Wykonanie robót wykończeniowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonym na działce Nr 60/47 w Opinogórze Górnej - roboty sanitarne, przyłącze wodociągowe”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 51/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20 sierpnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 61/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 października 2007 roku

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Opinogórze Gornaj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 62/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 63/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Opinogóra Górna.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 64/07

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZARZĄDZENIE Nr 65/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na
stanowisko kierownika Referatu Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 66/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie: przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia - pod kryptonimem
„ŁYDYNIA - 2007", organizowanego we współdziałaniu z terenowymi organami administracji wojskowej i samorządowej powiatu ciechanowskiego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 67/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 68/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 69/07
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-11 14:31:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-07 13:55:20
  • Liczba odsłon: 693
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662130]

przewiń do góry