Najważniejsze zadania Gminy obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
  ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
  usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
  wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
  w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektow i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotr Czyżyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 14:28:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Czyżyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-26 14:28:24
 • Liczba odsłon: 3604
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657348]

przewiń do góry