ZARZĄDZENIE Nr 1/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 10 stycznia 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego ZP 340-14/2004 Modernizacja drogi gminnej we wsi Długołęka
i do badania i oceny złożonych ofert.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 3/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 stycznia 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP-340-1/2005, rozpatrzenia ofert i wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług geodezyjnych
związanych z realizacją zadań gminy w 2005 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 4/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2 lutego 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
do badania i oceny złożonych ofert ZP 340-2/2005 Budowa drogi gminnej
ul. Słowackiego na działce nr 89 w miejscowości Opinogóra Górna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 5/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 2 marca 2005 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 6/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie: zbycia następujących nieruchomości:
- działki gruntu położonej w m. Opinogóra Dolna oznaczonej nr 76,
- lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku położonym we Władysławowie
przy ul. Edwarda Krasińskiego 41.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 7/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 marca 2005 roku

w sprawie: sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wyodrębnionego w budynku położonym we Władysławowie przy ul. Polnej 1, na działce gruntu nr 27/4.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 8/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 marca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
badania i oceny złożonych ofert ZP 340-3/2005 Przebudowa drogi gminnej
Janowieta - Kołaki - Kwasy i ZP 340-4/2005 Przebudowa drogi gminnej
Kobylin - Ksawerowo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 11/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 kwietnia 2005 roku

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. Celem umożliwienia pracownikom Urzędu wzięcia udziału w uroczystości pogrzebowej Papieża Jana Pawła II wyznaczam dzień 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej.

2. Zarządzenie ma odpowiednie zastosowanie dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

3. Za sprawną organizację pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 czynię odpowiedzialnych dyrektorów (kierowników) tych jednostek.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 13/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 7 kwietnia 2005 roku

w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Opinogóra Górna działki gruntu oznaczonej
nr 40/2, położonej w m. Kołaki - Budzyno - pod lokalizację oczyszczalni ścieków.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 14/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 22 kwietnia 2005 roku

w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót w zakresie przebudowy drogi we wsi Długołęka gm. Opinogóra Górna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 15/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 11 maja 2005 roku

w sprawie: upoważnienia Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej - Pani Barbary Chrostek do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 16/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 maja 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowei do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
badania i oceny złożonych ofert ZP 340-5/2005 Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Gózdzie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 17/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 20.05.2005 r.

zatwierdzające regulamin w sprawie zasad podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 18/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie: prawa pierwokupu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 19/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 20/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 10 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
badania i oceny złożonych ofert ZP 340-8/05 na przebudowe drogi gminnej
w miejscowości Załuże-Imbrzyki i ZP 340-9/05 na remont parkingu przy budynku
urzędu gminy w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 21/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 16 czerwca 2005 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 22/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 23/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzeni postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 24/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, wyodrębnionych
w budynku mieszkalnym, położonym w m. Kołaczków na działce gruntu nr 246/2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 25/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
badania i oceny złożonych ofert ZP 340-10/2005 na remont parkingu przy budynku urzędu gminy w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 26/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 01 lipca 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
badania i oceny złożonych ofert:

- ZP 340-7/05 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo
i Chrzanówek z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w mieście Ciechanów,

- ZP 340-11/05 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branż na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi w miejscowości Władysławowo
i Chrzanówek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 27/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 13 lipca 2005 roku

w sprawie: powołania biegłego do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- ZP 340-7/05 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Władysławowo
i Chrzanówek z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w mieście Ciechanów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 28/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 26 lipca 2005 roku

w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Opinogóra Górna nieruchomości położonych
w m. Władysławowo oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 71/4,143/2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 29/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 32/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie: powołania komisji odbioru robót w zakresie budowy hali sportowej
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opinogórze Górnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 33/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 5 września 2005 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 34/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 14 września 2005 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 35/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 września 2005 roku

w sprawie: powołania komisii przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
do badania i oceny złożonych ofert:

ZP 340-12/05 Przebudowa drogi gminnej  Nr 32 w miejscowości Klonowo
od km 0+000 do km 1,044,41.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 36/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 września 2005 roku

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 37/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 39/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie: udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej upoważnienia do postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 40/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 października 2005 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do
badania i oceny złożonych ofert:

-  ZP 340-13/05 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków na działce nr 40/2 w miejscowości Kołaki - Budzyno,

-  ZP 340-14/05 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kołaki- Budzyno, Wola Wierzbowska
i Wierzbowo z przepompowniami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 41/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 24 października 2005 roku

w sprawie: powołania rzeczoznawcy w postępowaniu o   zamówienie publiczne
ZP 340-13/05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 42/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 3 listopada 2005 roku

w sprawie: wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Szkoły
w Woli Wierzbowskiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 43/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 3 listopada 2005 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego przez Ewę Górską.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 44/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 15 listopada 2005 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2006 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 45/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego przez Joannę Zbrzezną.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE Nr 46/05
Wójta Gminy Opinogóra Górna
z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-07 12:58:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-08 10:33:56
  • Liczba odsłon: 526
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1663050]

przewiń do góry