Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                      Opinogóra Górna, 31 grudnia 2018 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postępowania w sprawie braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

W dniu 31 grudnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego budynku obory wraz z jej zmianą sposobu użytkowania na oborę dla bydła opasowego w bezściółkowym systemie utrzymania zwierząt o obsadzie 84 DJP (docelowej obsadzie w gospodarstwie 84 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności minimalnej 712 m³ na terenie położonym na części działki o nr ew. 95 obręb Kołaki-Kwasy, gmina Opinogóra Górna.

Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:

- Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 2 października 2018 r. (data wpływu do urzędu 3 października 2018 r.) znak: ZNS.712.24.98.2018;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie z dnia 8 października 2018 r. (data wpływu do urzędu 15 października 2018 r.) znak: WOOŚ-I.4220.826.2018.AGO;

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 r. (data wpływu do urzędu 10 grudnia 2018 r.) znak WA.RZŚ.436.1.321.2018.ZZ01.MT.2 (WA.ZZŚ.1.436.216.2018.MT).

 

             W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna pok. nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 745 – 1545.

 

                                                                                                    

 

        Wójt  Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Plik do pobrania

 

wizualizacja obwieszczenia (PDF)   

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4

    06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.11.22


RIOŚ.P.6733.15.2018

 

   

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 

  Wójt Gminy Opinogóra Górna
 

  podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na terenie działek nr 24, 51, 52, 65, 113/2 obr. Rembówko, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia. Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 


                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                               /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Plik do pobrania:

wizualizacja obwieszczenia RIOŚ.P.6733.15 .2018 (PDF)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.11.22

RIOŚ.P.6733.14.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 87/1 obr. Pałuki, gmina Opinogóra Górna.

Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8,

w okresie od 23 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uważa się za dokonane   po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 


                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                               /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Plik do pobrania:

wizualizacja obwieszczenia RIOŚ.P.6733.14 .2018 (PDF)   

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.10.31

RIOŚ.P.6733.13.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)
Wójt Gminy Opinogóra Górna
podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE DN 110 mm na terenie działek nr 33/8, 33/18, 33/33 obr. Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone

w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

           W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji

w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.

nr 8, w okresie od 2 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

          Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.


                                                                                                           Wójt Gminy

 

                                                                                               /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Plik do pobrania:

wizualizacja obwieszczenia RIOŚ.P.6733.13.2018 (PDF)   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 6 listopada 2018 r.

 

RIOŚ.R.6220.5.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Pana Kmila W                                        06-406 Opinogóra Górna złożony w dniu   23 października 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 sz./cykl., (320 DJP) na działce nr 14 w miejscowości   Patory, obręb Załuże Patory , gmina Opinogóra Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa   i Ochrony Środowiska w pokoju  nr 6.Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii         i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                         na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa                                dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.                  

                                                                                                                                         Z up. WÓJTA
                                                                                                                               mgr inż. Beata Golasińska
                                                                                                                                         Sekretarz Gminy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna

 

Opinogóra Górna, 2018.10.19

RIOŚ.P.6733.15.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 9 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna   p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na terenie działek nr 24, 51, 52, 65, 113/2 obr. Rembówko , gmina Opinogóra Górna .

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                            Wójt Gminy

 

                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

(PDF)   

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

Opinogóra Górna, 2018.10.19

RIOŚ.P.6733.14.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 1 października 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Grzegorza M                                                           p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej                        na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 87/1 obr. Pałuki ,    gmina Opinogóra Górna .

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

  Wójt Gminy

 

                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

(PDF)   

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

Opinogóra Górna, 2018.10.01

RIOŚ.P.6733.13.2018

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 12 września 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Sebastiana R                                                                                 p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE DN 110 mm na terenie działek nr ewid. 33/8, 33/18, 33/33 obr. Władysławowo , gmina Opinogóra Górna .

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

  Wójt Gminy

 

                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

(PDF)   

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

Prezydenta Miasta Ciechanów

 

z dnia 27.09 .2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

  zawiadamia że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia służącej powiązaniu dwóch ciągów liniowych SN zasilanych z GPZ Chrzanówek na terenie miasta Ciechanów i gminy Opinogóra Górna 

 

(PDF)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

Prezydenta Miasta Ciechanów

 

z dnia 27.08 .2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

o ograniczeniu zakresu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia służącej powiązaniu dwóch ciągów liniowych SN zasilanych z GPZ Chrzanówek na terenie miasta Ciechanów i gminy Opinogóra Górna 

 

(PDF)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna

     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

                                                                                   Opinogóra Górna, 2018.08.22
RIOŚ.P.6733.9.201

OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)
Wójt Gminy Opinogóra Górna
podaje do publicznej wiadomości


informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN 0,4 kV na terenie działek nr 71/11 obr. Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

 

      Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

     W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 7 września 2018 r. do 21 września 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 . Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

       Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

   Wójt Gminy

 

                                                                                        mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

(PDF)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

Opinogóra Górna, 2018.08.21

 

 

 

RIOŚ.P.6733.12.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 9 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 208, 175, 206, 102, 107 obr. Pałuki, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

 

   Wójt Gminy

 

 

                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

Pliki do pobrania:

(PDF)   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

 

Opinogóra Górna, 2018.08.21

 

RIOŚ.P.6733.11.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 08 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator Oddział w Płocku, w imieniu której działa pełnomocnik EnEx Jacek Kiński, ul. Główna 14, Niechodzin, 06-400 Ciechanów  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wymianie słupa w linii SN, budowa linii kablowej SN 15 kV na terenie działki nr 263 obr. Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

         W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

   Wójt Gminy

                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

Pliki do pobrania:

(PDF)   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

Opinogóra Górna, 2018.07.31

 

RIOŚ.P.6722.2.2017

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

 

 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna (procedura wszczęta uchwałą nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31.08.2017 r.) oraz   do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej,
  ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra pok. nr 8. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej                                     bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o   którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, w terminie do dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opinogóra Górna.

 

                                                                      

 

   Wójt Gminy

 

                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

 

(PDF)   

 

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

Opinogóra Górna, 2018.07.31

 

RIOŚ.P.6722.2.2017

 

   

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Opinogóra Górna Uchwały nr XXVII/172/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej,

 

ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pokój nr 18 w terminie do dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                      

 

              Wójt Gminy

 

                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

 

(PDF)   

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Marszałka Województwa Mazowieckiego

z dnia 24.07 .2018

 

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

(PDF) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 30.07 .2018

 

 

 

o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia służącej powiązaniu dwóch ciągów liniowych SN zasilanych z GPZ Chrzanówek na terenie miasta Ciechanów i gminy Opinogóra Górna 

(PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opinogóra Górna, 2018.07.23

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.7.2018

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PEdn 90 mm i dn40mm na terenie działek 136, 133/1, 133/2, 111/1, 111/2, 131,   obr. Władysławowo, 62, 101, 99, 100, 63/6, 63/4, 63/1, obr. Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna.

 

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 24 lipca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                        Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PDF)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Opinogóra Górna, 2018.07.12

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4  
  06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

 

RIOŚ.P.6733.8.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia przewodem typu 3xAFL6-35mm2 o łącznej długości ok. 83 m, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN – sztuk 1, budowie przyłącza kablowego typu YAKXS4x240mm2   o łącznej długości ok. 1 m oraz budowie szafki pomiarowej – sztuk 1 na terenie działki nr 55, obr. Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

 

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 13 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. w godz. 745-1545.

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PDF)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opinogóra Górna, 21 czerwca 2018 r.

 

 

  Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4  
  06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.P.6733.6.2018

OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 
Wójt Gminy Opinogóra Górna
podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na typ AsXSn o łącznej długości ok. 2030 m oraz budowie przyłączy napowietrznych – 12 sztuk. Rozbiórka linii niskiego napięcia na długości ok. 1900 m i rozbiórka przyłączy – 12 sztuk na terenie działek nr 79, 32, 33, 18/1, 18/2, 42/2, 43/2, 39/9, 41, 39/4, 39/13, 28, 16/1, 15/1, 14/1, 34/7, 30, 19/1, 46/2, 14/2, 46/1, 16/2, 20/1, 20/2, 80/2, 13/3, 34/8, 42/4, 39/12, 1, 15/2, 34/4, 39/11, 22, 21, 19/3, 18/5, 18/4, 81/2, 13/4, 44/1, 27, 43/1,
obr. Załuże Imbrzyki, gmina Opinogóra Górna.
            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 22 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia. Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PDF)   

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opinogóra Górna, 7 czerwca 2018 r.

  Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4  
06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.2.2018

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

                  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z póź.zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Państwa                                                                                                           06-406 Opinogóra Górna złożony w dniu   29 maja 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków tuczarni na rusztach o obsadzie do 57,5 DJP każdy budynek z zapleczem gospodarczo – magazynowym, dwóch silosów paszowych o poj. 25 t każdy na działce nr ew. 22 obręb Długołęka gmina Opinogóra Górna. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających   z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

                Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie infrastruktury gospodarki nieruchomościami, rolnictwa   i ochrony środowiska w pokoju nr 6.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

                Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

                Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

                Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania   na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa   d la dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

 


 

                                                                                                                                         Z up. WÓJTA
                                                                                                                               mgr inż. Beata Golasińska
                                                                                                                                         Sekretarz Gminy

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

(PDF)                  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Opinogóra Górna, 2018.06.11

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna  

    ul. Z. Krasińskiego 4  
06-406 Opinogóra Górna  

RIOŚ.P.6733.8.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 4 czerwca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator Oddział w Płocku,   w imieniu której działa pełnomocnik Biuro Projektowe PRO-VOLT Halina Kotlarek, ul. Żeromskiego 9, 06-300 Przasnysz postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia przewodem typu 3xAFL6-35 mm2 o łącznej długości ok. 83 m, budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN – sztuk 1, budowie przyłącza kablowego typu YAKXS2x240 mm2 o łącznej długości ok. 1 m oraz budowie szafki pomiarowej – sztuk 1 na terenie działki nr 55 obr. Pokojewo, gmina Opinogóra Górna.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                                                        Wójt Gminy

 

 

 

                                                                                                                                mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PDF)   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, 2018.06.11

Wójt Gminy Opinogóra Górna  

    ul. Z. Krasińskiego 4  
06-406 Opinogóra Górna  

RIOŚ.P.6733.7.2018

 

  OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 22 maja 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, Jeziory 1A, 21-400 Łuków postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PEdn 90 mm i dn40 mm na terenie działek nr 136, 133/1, 133/2, 111/1, 111/2, 131 obr. Władysławowo oraz na terenie działek nr 62, 101, 99, 100, 63/6, 63/4, 63/1 obr. Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna  

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45

                                                                                                                                      Wójt Gminy

 

 

 

                                                                                                                                mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PDF)   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opinogóra Górna, 2018.06.12  

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

    ul. Z. Krasińskiego 4  
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6722.1.2017                                                      

OGŁOSZENIE 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz uchwały
 nr XXVII/171/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo,         gmina Opinogóra Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 w dniach od 20 czerwca 2018 r. do dnia 10 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, pok. nr 8 w godz. od 7 45 do 15 45   i na stronie internetowej www.ugopinogora.bip.org.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 9 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy (sala nr 11) od godz. 10 00 .
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Opinogóra Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                                                                                mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

(PDF)  

 

Tekst planu

 

Rysunek planu

 

Prognoza przyrodnicza

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Opinogóra Górna, 2018.05.10

Wójt Gminy Opinogóra Górna

    ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.P.6733.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12 marca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w imieniu której działa pełnomocnik Biuro Projektowe PRO-VOLT Halina Kotlarek, ul. Żeromskiego 9, 06-300 Przasnysz p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na typ AsXSn o łącznej długości ok. 2030 m oraz budowie przyłączy napowietrznych – 12 sztuk, rozbiórce linii niskiego napięcia na długości ok. 1900 m i rozbiórce przyłączy – 12 sztuk   na terenie działek nr 79, 32, 33, 18/1, 18/2, 42/2, 43/2, 39/9, 41, 39/4, 39/13, 28, 16/1, 15/1, 14/1, 34/7, 30, 19/1, 46/2, 14/2, 46/1, 16/2, 20/1, 20/2, 80/2, 13/3, 34/8, 42/4, 39/12, 1, 15/2, 34/4, 39/11, 22, 21, 19/3, 18/5, 18/4, 81/2, 13/4, 44/1, 27, 43/1, obr. Załuże Imbrzyki , gmina Opinogóra Górna .

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

 

                                                                                                                            Wójt Gminy

 

 

                                                                                                                  mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

(PDF) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          

 

Opinogóra Górna, 2018.05.10

Wójt Gminy Opinogóra Górna

    ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.P.6733.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, linii kablowej nn o,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 62, 63/4, 63/6, 66/1, 72/2, 85, 95, 96, obr. Elżbiecin, gmina Opinogóra Górna .

 

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 11 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

                                                                                                                            Wójt Gminy

 

 

                                                                                                                  mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

(PDF) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                          Opinogóra Górna, 2018.04.23

    ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

 

RIOŚ.P.6733.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

 

 

                                                           Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości

 

 

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej długości ok. 140 m na terenie działek nr 178, 210/12 , obr. Chrzanówek , gmina Opinogóra Górna .

 

 

 

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone
w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji
w
siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8, w okresie od 24 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

 

 

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

 

 

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

 

                                                                                                   mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

Pliki do pobrania:

(PDF)

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                       Opinogóra Górna, 16 kwietnia 2018 r

    ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

RIOŚ.R.6220.7.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania    na środowisko (Dz. U.   z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm .)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

zawiadamia strony i społeczeństwo

 

o wydanej w dniu 16 kwietnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu usługowego z wielkopowierzchniową funkcją handlową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, dojazdami, parkingami, budowlami i urządzeniami budowlanymi we Władysławowie k/Ciechanowa, gmina Opinogóra Górna w granicach nieruchomości obejmującej działkę o nr ew. 264/2 i części działki o nr ew. 264/3 obręb Władysławowo .

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Opinogóra Górna pok. nr 6,  I piętro w godzinach urzędowania,   tj. 7 45 – 15 45 .

 

Od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

 

                                                                                                   mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

(PDF)

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne                                                         Ciechanów, 4 kwietnia 2018 r.

            Wody Polskie

 

 

                                                                          OBWIESZCENIE

                                          DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej polegającą na likwidacji końcowych odcinków sączków melioracyjnych, na dz. nr. 34/2, obręb Katy.

 

Pliki do pobrania:

(PDF)

________________________________________________________________________________________

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                     Opinogóra Górna, 2018.04.05

 

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.P.6733.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
                  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

        że w dniu 12 marca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator Oddział w Płocku,
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, w imieniu której działa pełnomocnik Martyna Olejnikow „ELTES”    Sebastian Tessmar, Bojano, ul. Czynu Tysiąclecia 10, 84-207 Bojano p ostępowanie administracyjne w    sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych na terenie działek nr 62, 63/4, 63/6, 66/1, 72/2, 85, 95, 96, obr. Elżbiecin , gmina Opinogóra Górna .

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                           

                                                                                                              Wójt  

 

 

 

                                                                                                 mgr inż. Piotr Czyżyk    

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

(PDF)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                     Opinogóra Górna, 2018.04.05

 

ul. Z. Krasińskiego 4

 

06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.P.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

 

                                       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
                            i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12 marca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,
06-406 Opinogóra Górna p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej długości ok. 140 m na terenie działek nr 178 i 210/12 obr. Chrzanówek , gmina Opinogóra Górna .

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

                                                                                                               Wójt  

 

 

 

                                                                                                 mgr inż. Piotr Czyżyk    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

(PDF)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 Wójt Gminy Opinogóra Górna                                   Opinogóra Górna, 6 kwietnia 2018 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzenia  
oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

Z a w i a d m i e n i e

 

 

 

 

 

W dniu 6 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu z wielkopowierzchniowa funkcją handlową wraz                   z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, dojazdami, parkingami, budowlami i urządzeniami towarzyszącymi w granicach nieruchomości, obejmującej działkę nr ew. 246/2 i część działki o nr ew. 264/3 obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:

 

 

 

  - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak:                                                  WOOŚ-I.4240.1231.2017.IP.4 z dnia 14 lutego 2018 r.

 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie znak: ZNS.712.1.2.2018 z dnia 4 stycznia 2018 r;

-     Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie znak: WA.ZZŚ.1.436.49.2018.EPZ z dnia 6 kwietnia 2018 r.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna pok. nr 6 od poniedziałku do piątku  w godz. 7 45 – 15 45 .

 

 

 

 

 

                                                                                                                Wójt  

 

                                                                                                 mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

(PDF)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 2018.04.04
        ul. Z. Krasińskiego 4
     
06-406 Opinogóra Górna  

 

RIOŚ.P.6733.2.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PEdn63 mm i dn40mm na terenie działek nr 178, 210/12 , obr. Chrzanówek , gmina Opinogóra Górna .

 

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu                           i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

                                                                                                          Wójt    

 

                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

Pliki do pobrania:

(PDF)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                         Opinogóra Górna, 2018.03.14
        ul. Z. Krasińskiego 4
     
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 7 marca 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/16, 00-537 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Mirosław Wójcicki Instalatorstwo Sanitarne, CO i Gazowe, Jeziory 1A, 21-400 Łuków postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PEdn63 mm i dn40mm na terenie działek nr 178
i 210/12 obr. Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości
w siedzibie Urzędu Gminy

w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

 

                                                                                                           Wójt    

                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Pliki do pobrania:

(PDF)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                       Opinogóra Górna, 2018.01.15    
        ul. Z. Krasińskiego 4
     
06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.P.6733.1.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej   długości ok. 630 m na terenie działek nr 109, 101, 95, 107/3, 107/2, 107/1, 104, 102, 98, obr. Kotermań , gmina Opinogóra Górna .

 

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 16 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Wójt    

 

                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

(PDF)

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                               Opinogóra Górna, 2018.01.17  
        ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.P.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 2 stycznia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej długości ok. 630 m na terenie działek nr 109, 101, 95, 107/3, 107/2, 107/1, 104, 102, 98 obr. Kotermań, gmina Opinogóra Górna.

               W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                           Wójt    

                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

Pliki do pobrania:

(PDF)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elzbieta Pełka- Karpińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 12:44:12
  • Liczba odsłon: 1250
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660471]

przewiń do góry