P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2021

z XXV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu

25 marca 2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych          - 15

Uczestniczyło         - 13

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Opinogóra Górna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na
  lata 2016 – 2031..
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej.
 12. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani za rok 2020.
 13. Informacja o obiegu nieruchomościami.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.                                                               

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad tj.:

- pkt 13 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.

Za zmianą porządku obrad głosowało 13 radnych.                    

 pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.

pkt.3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu wydatków  budżetu gminy na rok 2021. Łącznie dochody budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 29 615 410,65 zł w tym dochody bieżące 27 870 807,75 zł, dochody majątkowe 1 744 602,90 zł;

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 34 126 054,17 zł w tym : wydatki bieżące 26 933 969, 80 zł, wydatki majątkowe 7 192 084,37 zł;

- wprowadzenia do budżetu gminy niewykorzystywanych środków pieniężnych oraz wolnych środków z roku 2020 w łącznej kwocie 5 310 643,52 zł;

- po wprowadzeniu wolnych środków i niewykorzystanych środków z roku 2020 wycofany został planowany do zaciągnięcia w roku 2021 kredyt bankowy.

Budżet Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok zamyka się deficytem w kwocie 4 510 643,52 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 960 025,82 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 550 617,70 zł. W roku 2021 planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki na kwotę 800 000 zł. Spłata zostanie pokryta                  z wolnych środków z roku 2020. Planowane zadłużenie Gminy Opinogóra Górna na koniec 2021 roku wyniesie 3 745 474,45 zł, tj. około 13% do aktualnych planowanych dochodów ogółem.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok głosowało:

- za 13 radnych

- przeciw 0 radnych

-wstrzymało się 0 radnych

pkt. 4

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

 1. zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 342 843,15 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy w 20021 roku wynosi ogółem 29 615 410,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27 870 807,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 744 602,90 zł.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok:

 1. zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1 880 831,82 zł;
 2. zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 157 345,15 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2021 ogółem wynosi 34 126 054,17 zł w tym:

 1. wydatki bieżące w kwocie 26 933 969,80 zł;
 2. wydatki majątkowe w kwocie 7 192 084,37 zł.

Za  przyjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna głosowało:

- za 13 radnych

- przeciw 0 radnych

- wstrzymało się 0 radnych

pkt. 5

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2021 r.

Zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy co roku podejmuje uchwałę w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna. Cel programu oraz zadania priorytetowe programu nie ulegają zmianie.

Program finansowany  będzie ze środków budżetu gminy zarezerwowanych na 2021 rok w wysokości 107 000,00 zł.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2021 roku głosowało:

-  za - 13 radnych

 - przeciw -  0 radnych

 - wstrzymało się – 0 radnych

pkt.6

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie warunków  i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ustanawia się doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane za całokształt działalności i za szczegółowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Opinogóra Górna.

Nagrody mają charakter finansowy i mogą być przyznawane tylko raz w roku.

             Za przyjęciem uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania                                  i ochrony kultury   głosowało:

- za – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt.7

             Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

Uchwała dotyczy przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów                               i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opinogóra Górna do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Opinogóra Górna.

- za - 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt.8

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji  Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031.

Podstawę prawną  opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  stanowi ustawa Prawo energetyczne, zgodnie  z którą wójt gminy opracowuje projekt założeń. Sporządza go się na co najmniej 15 lat i aktualizuje raz na 3 lata. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;

- planowane oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu;

- ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektownych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji  Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2016-2031głosowało:

- za 13 -  radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych

pkt. 9

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych.

Rodzinne ogrody działkowe położone na terenie gminy Opinogóra Górna mogą wystąpić o uzyskanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z ich rozwojem. Dotacje mogą być przeznaczane na budowę, modernizację infrastruktury ogrodowej obejmującej budynki i budowle, ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne i inne, które mają wpływ na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogródków działkowych przez działkowców lub zwiększające dostępność lokalnej społeczności do terenu.

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia ze środków budżetu Gminy Opinogóra Górna dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych.

 głosowało:

- za – 13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 10

            Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa’’.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej , czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia  swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Jest to Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Adresowany jest do osób z I grupą inwalidzką. Całkowita wartość Programu wynosi  36 720 zł, w tym kwota dofinansowania 36 720 zł.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa’’ głosowało:

- za - 13 radnych

- przeciw – o radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

pkt. 11

            Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym . Celem usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenia bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Wartość całkowita programu wynosi 141 780 zł, w tym dofinansowania 141 780 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”. głosowało:

- za -13 radnych

- przeciw – 0 radnych

- wstrzymało się – 0 radnych.

Pkt 12.

            Pani Kierownik GOPS omówiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

pkt.13

             Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Opinogóra Górna pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu.

Udzielenie pomocy finansowej dotyczy kwoty 35 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra-Długołęka - Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00”.

            Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu głosowało

za – 13 radnych

przeciw – 0 radnych

wstrzymało się – 0 radnych.

pkt.14

            Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy przedstawił informację o obrocie nieruchomościami.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

pkt.15

            Sprawy bieżące

pkt.16

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXIV Sesji Rady.

 

                                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                                                    Rady Gminy

                                                                                                                                           /-/  Jolanta Grochowska                                 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-23 10:40:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-23 10:51:29
 • Liczba odsłon: 200
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661941]

przewiń do góry