STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OPINOGÓRZE GÓRNEJ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury zwany dalej Ośrodkiem Kultury został utworzony na mocy Uchwały Rady Narodowej w Opinogórze Górnej Nr.II/14?78 roku.

§ 2

1. Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje Gminę Opinogóra.
2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest Opinogóra Górna.
3. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną .

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działania:

§ 3

1. Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
2. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej Państwa, na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.

§ 4

Celem nadrzędnym Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

§ 5

1. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
- rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
- przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze
2. Zadania wymienione w ust. 1 Gminnego Ośrodka Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
- zespołowego uczestnictwa w kulturze
- Różnorodnych form edukacji kulturalnej
- imprez kulturalnych

§ 6

Gminnny Ośrodek Kultury samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

§ 7

Organami Gminnego Ośrodka Kultury są:
Dyrektor i Społeczna Rada kultury.

§ 9

1. Społeczna Rada Kultury opiniuje program działania Gminnego Ośrodka Kultury z prawem do uzupełniania tego programu o własne wnioski.
2. Społeczna Rada Kultury ocenia wykonanie tego programu.
Ocenę i wnioski z niej wynikające przedstawia Zarządowi Gminy.
3. Społeczna Rada Kultury działa w interesie użytkowników i pracowników Gminnego Ośrodk Kultury. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji trwale związanych z działalnością Ośrodka Kultury.
4. Zasady wyboru Rady i jej działania oraz zasady określa regulamin zatwierdzony przez Wójta Gminy.

§ 9

1. Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy.
3. Dyrektor przedkłada do zaopiniowania Społecznej Radzie Kultury program działania i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 10

Komórki organizacyjne Gminnego Ośrodka Kultury, ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa Regulamun Organizacyjny Ośrodka Kultury.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse

§ 11

DziałalnośćGminnego Ośrodka Kultury jest finansowana z dochodów własnych, budżetu Gminy i innych źródeł np. doraźne dotacje itp.

§ 12

Gminny Ośrodek Kultury sam prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

Statut uchwala Rada Gminy. Zmiany statutu mogą byćdokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 13

Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury następuje na podstawie Uchwały Rady Gminy.

§ 14

Gminny Ośrodek Kultury używa podłużnej pieczęci z nazwą wc pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotr Czyżyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 14:04:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotr Czyżyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-30 12:36:26
  • Liczba odsłon: 1078
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662128]

przewiń do góry