P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2021

z XXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej w dniu 18 stycznia

2021 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jolanty Grochowskiej

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1200.

Stan radnych                        - 15

Uczestniczyło                                  - 15

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:

1.Piotr Czyżyk - Wójt Gminy

2.Beata Golasińska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy

pkt 1

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska powitała radnych, wójta gminy i pracowników Urzędu Gminy

            Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad sesji przewidywał:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad tj.:

- pkt 8 – podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.

Za zmianą porządku obrad głosowało 15 radnych.                           

pkt 2

            Przewodnicząca Rady Gminy Pani Jolanta Grochowska poinformowała, że protokół z XXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany. Odzwierciedla on przebieg poprzedniej sesji w całości i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag do protokołu nie było.                     

pkt.3

            Pani Ewa Wójcik Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej  Gminy Opinogóra Górna na 2021 rok.

Zmiany dotyczą strony wydatkowej budżetu gminy. Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Po stronie wydatków budżetu gminy zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 450 532 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 450 532 zł.

W dziale 600 – Transport i Łączność następują przesunięcia w planie wydatków majątkowych na kwotę 450 000 zł następująco :

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 450 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna”;

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o 450 000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej

nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku od km 6 +500,00 do km

7+ 180,00.”

W dziale 852 – Pomoc Społeczna następują przesunięcia w planie wydatków bieżących na kwotę 532 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

pkt. 4 i pkt.5         

  Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna  Powiatowi Ciechanowskiemu.

Pierwsza uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 350 000 zł z przeznaczeniem na zadanie

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km 7 + 180,00 do km 11 + 350,00”.

Kwota na ten odcinek drogi została zabezpieczona w roku 2020.

         Radni gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna  Powiatowi Ciechanowskiemu.

Druga  uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu w kwocie 450 000 zł z przeznaczeniem na zadanie

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km 6+500,00 do km 7 + 180,00”.

Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna  Powiatowi Ciechanowskiemu.

pkt. 6         

Pan Piotr Czyżyk Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek służyć ma uwzględnieniu zgłoszonego wniosku, co pozwoli na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z korytarzem ochrony funkcyjnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne regionu i kraju. Wnioskowany obszar w większości zajmują nieruchomości użytkowane rolniczo. W jego obrębie położone są również tereny ogrodów działkowych. Inwestycja w nieznacznym stopniu będzie ingerowała w obecne, dominujące zagospodarowanie terenu.

            Radni gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Władysławowo i Chrzanówek.

pkt.7

            Pani Ewa Żórawska Kierownik GOPS omówiła projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na rok 2021 jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wprowadza zadania w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Głównym celem  Programu jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożywania alkoholu, zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków oraz zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących.

            Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na rok 2021.
pkt.8

             Pani Beata Golasińska Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty  Nauczyciela  w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego  nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty, jak również ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat.

Zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego został zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.


            Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku.
pkt.9

            Sprawy bieżące

Radny Pan Adam Gąsiorowski:

- zgłosił awarię sygnalizacji świetlnej w miejscowości Chrzanówek ( przy zjeździe do Castoramy). Po zaniku energii nie działa system czujników sygnalizacji i wyzwalacz na przejściu dla pieszych od strony Chrzanówka;

- zapytał czy jest przygotowana odpowiedź w sprawie sportowca z Pomorza oraz zwrócił się  z prośbą o podjęcie działań w sprawie zakupu działki pod plac zabaw w Chrzanówku.


Wójt Gminy Pan Piotr Czyżyk:

- zostanie przygotowane i wysłane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

W sprawie naprawy oświetlenia;

- odpowiedź  dla zawodnika w chwili obecnej była negatywna. Na kolejną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały zezwalający na udzielenie pomocy finansowej również sportowcom;

- jeśli chodzi o zakup działki będziemy na początku roku kontaktować się z właścicielem.

Ponadto Pan Wójt poinformował:

- na terenie naszej gminy Ośrodek zdrowia w Opinogórze Górnej uzyskał zezwolenie na przeprowadzenie szczepień przeciw Covid-19. Jeśli zajdzie potrzeba dowiezienia niepełnosprawnych i starszych osób do punktu szczepień, to taki dojazd zapewnimy;

- został ogłoszony przetarg prze Polską Spółkę Gazownictwa na gazyfikację Opinogóry;

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na:

    termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Poczty;
    kanalizację sanitarną w miejscowości Dzbonie;
    zagospodarowanie piętra budynku po byłej szkole w Dzboniu. Powstałaby tam Placówka Wsparcia Dziennego dla osób niepełnosprawnych.

pkt.10

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Pani Jolanta Grochowska Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXIII Sesji Rady.

 

 

            Protokółowała                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Elżbieta Pełka-Karpińska                                                                                                                 /-/ Jolanta Grochowska                             

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-08 11:07:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-08 11:15:00
 • Liczba odsłon: 332
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660441]

przewiń do góry