-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.18.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 11 marca 2020 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Alinga Sp. z o.o ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 33 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

 

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

 1. opinią Sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego znak: ZNS.712.49.142.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.;

 2. opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Gospodarstwa Wodnego W Warszawie znak: WA.RZŚ.436.1.2162.2019.ZZ01.ST z dnia 10 stycznia 2020 r.;

 3. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1378.2019.MŚ z dnia 3 lutego 2020 r.;

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 7 45 do 15 45 .


                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.17.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 11 marca 2020 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Alinga Sp. z o.o ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 33 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

 

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

 1. opinią Sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego znak: ZNS.712.49.141.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.;

 2. opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Gospodarstwa Wodnego W Warszawie znak: WA.RZŚ.436.1.2163.2019.ZZ01.ST z dnia 10 stycznia 2020 r.;

 3. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1377.2019.MŚ z dnia 3 lutego 2020 r.;

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 7 45 do 15 45 .


                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R. 6220.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

o wystąpieniu do organów uzgadniających wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 4 i 5 oraz art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że do Wójta Gminy Opinogóra Górna wpłynął w dniu 03.02.2020 r. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków inwentarskich do ściółkowego chowu drobiu-brojlera obsadzie wynoszącej40 000 szt./kurnik/cykl i łącznej wydajności 80 000 szt./cykl (320 DJP) oraz 480 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Pokojewo w granicy działki o nr ew. dz. 69/8, gmina Opinogóra Górna.

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ww. przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie
z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna w godz. 7 45 – 15 45

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wszczął postępowanie i wystąpił w dniu 21 listopada 2019 r. do organów uzgadniających, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydanie decyzji nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 lutego 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej

w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1296, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.17.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 lutego 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej

w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1296, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                            /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-27 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Alicja Stryczniewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-29 15:27:08
 • Liczba odsłon: 97
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1339193]

przewiń do góry