Wójt Gminy Opinogóra Górna
  ul. Z. Krasińskiego 4
 06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 30 września 2020r.

RIOŚ.R.6220.6.2020

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - zwanej dalej k.p.a i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawa ooś,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28 września 2020 r. BOK Poland Sp. z o.o ul. Książęca 19/3 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowego wolnostojącego, jednopiętrowego, niepodpiwniczonego, przy istniejącym Centrum Handlowym MMG Centrers Ciechanów na działkach o nr ew. 264/6 i 264/7 obręb Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

Wobec powyższego informuję uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 art. 81 k.p.a do czynnego w nim udziału w każdym stadium. Równocześnie zawiadamiam strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.45 do 15.45 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT

                                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Piotr Czyżyk

Do pobrania obwieszczenie w formacie (PDF)

 


Opinogóra Górna, 2020.09.28

RIOŚ.P.6733.13.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 25 sierpnia 2020 r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Joanna Wrona, ul. Pułtuska 12/14 m. 15, 04-331 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE4411A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie dz. nr 62 w miejscowości Bogucin, gm. Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 745-1545.

                                                                                                                                                                                                                                   /-/ WÓJT

                                                                                                                                                                                                                          mgr inż. Piotr Czyżyk

OBWIESZCZENIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.18.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 11 marca 2020 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Alinga Sp. z o.o ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 33 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

 

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

 1. opinią Sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego znak: ZNS.712.49.142.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.;

 2. opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Gospodarstwa Wodnego W Warszawie znak: WA.RZŚ.436.1.2162.2019.ZZ01.ST z dnia 10 stycznia 2020 r.;

 3. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1378.2019.MŚ z dnia 3 lutego 2020 r.;

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 7 45 do 15 45 .


                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

 

RIOŚ.R.6220.17.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że w dniu 11 marca 2020 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Alinga Sp. z o.o ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach , stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 33 obręb Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna.

 

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie, w tym:

 1. opinią Sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego znak: ZNS.712.49.141.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.;

 2. opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Gospodarstwa Wodnego W Warszawie znak: WA.RZŚ.436.1.2163.2019.ZZ01.ST z dnia 10 stycznia 2020 r.;

 3. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.1377.2019.MŚ z dnia 3 lutego 2020 r.;

można się zapoznać w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,06-406 Opinogóra Górna, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od 7 45 do 15 45 .


                                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R. 6220.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

o wystąpieniu do organów uzgadniających wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 4 i 5 oraz art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania i podaję do publicznej wiadomości, że do Wójta Gminy Opinogóra Górna wpłynął w dniu 03.02.2020 r. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków inwentarskich do ściółkowego chowu drobiu-brojlera obsadzie wynoszącej40 000 szt./kurnik/cykl i łącznej wydajności 80 000 szt./cykl (320 DJP) oraz 480 000 szt./rok w obrębie fermy drobiu w miejscowości Pokojewo w granicy działki o nr ew. dz. 69/8, gmina Opinogóra Górna.

 

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ww. przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie
z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 6 Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna w godz. 7 45 – 15 45

 

Zgodnie z art. 77 ust. 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wszczął postępowanie i wystąpił w dniu 21 listopada 2019 r. do organów uzgadniających, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydanie decyzji nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.18.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 lutego 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej

w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1296, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                             /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                                      Opinogóra Górna 5 lutego 2020 r.

    ul. Z. Krasińskiego 4

 06-406 Opinogóra Górna

 

RIOŚ.R.6220.17.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 5 lutego 2020 r.

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej

w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1296, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna zawiadamia strony i społeczeństwo

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanówek na działce o nr ew. 33 gmina Opinogóra Górna

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                            /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-27 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-01 12:05:12
 • Liczba odsłon: 150
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347931]

przewiń do góry