Wójt Gminy Opinogóra Górna                                                      Opinogóra Górna, 31 grudnia 2018 r.

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postępowania w sprawie braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

W dniu 31 grudnia 2018 r. zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego budynku obory wraz z jej zmianą sposobu użytkowania na oborę dla bydła opasowego w bezściółkowym systemie utrzymania zwierząt o obsadzie 84 DJP (docelowej obsadzie w gospodarstwie 84 DJP) wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności minimalnej 712 m³ na terenie położonym na części działki o nr ew. 95 obręb Kołaki-Kwasy, gmina Opinogóra Górna.

Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:

- Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 2 października 2018 r. (data wpływu do urzędu 3 października 2018 r.) znak: ZNS.712.24.98.2018;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie z dnia 8 października 2018 r. (data wpływu do urzędu 15 października 2018 r.) znak: WOOŚ-I.4220.826.2018.AGO;

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 r. (data wpływu do urzędu 10 grudnia 2018 r.) znak WA.RZŚ.436.1.321.2018.ZZ01.MT.2 (WA.ZZŚ.1.436.216.2018.MT).

 

             W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Gminy Opinogóra Górna pok. nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 745 – 1545.

 

                                                                                                    

 

        Wójt  Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Piotr Czyżyk

 

Plik do pobrania

wizualizacja obwieszczenia (PDF)   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4

    06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.11.22


RIOŚ.P.6733.15.2018

 

   

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

  Wójt Gminy Opinogóra Górna

  podaje do publicznej wiadomości

 

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na terenie działek nr 24, 51, 52, 65, 113/2 obr. Rembówko, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 26 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia. Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.


                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                               /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk


Plik do pobrania:

wizualizacja obwieszczenia RIOŚ.P.6733.15 .2018 (PDF)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.11.22

RIOŚ.P.6733.14.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 

Wójt Gminy Opinogóra Górna

podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 87/1 obr. Pałuki, gmina Opinogóra Górna.

Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8,

w okresie od 23 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .


Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), uważa się za dokonane   po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.                                                                  Wójt Gminy


                                                                                               /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk


Plik do pobrania:

wizualizacja obwieszczenia RIOŚ.P.6733.14 .2018 (PDF)   


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.10.31

RIOŚ.P.6733.13.2018

OBWIESZCZENIE
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)
Wójt Gminy Opinogóra Górna
podaje do publicznej wiadomości

informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE DN 110 mm na terenie działek nr 33/8, 33/18, 33/33 obr. Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

            Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone

w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

           W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji

w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.

nr 8, w okresie od 2 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 .

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

          Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.                                                                                                           Wójt Gminy


                                                                                               /-/ mgr inż. Piotr Czyżyk


Plik do pobrania:

wizualizacja obwieszczenia RIOŚ.P.6733.13.2018 (PDF)   


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 6 listopada 2018 r.

 

RIOŚ.R.6220.5.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

              Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Pana Kmila W                                        06-406 Opinogóra Górna złożony w dniu   23 października 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków kurnika do chowu brojlera o obsadzie łącznej 80 000 sz./cykl., (320 DJP) na działce nr 14 w miejscowości   Patory, obręb Załuże Patory , gmina Opinogóra Górna.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się, w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej w Referacie Infrastruktury Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa   i Ochrony Środowiska w pokoju  nr 6.Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii         i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

            Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                         na środowisko oraz art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa                                dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.                  

                                                                                                                                         Z up. WÓJTA
                                                                                                                               mgr inż. Beata Golasińska
                                                                                                                                         Sekretarz Gminy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna

       ul. Z. Krasińskiego 4
 
06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.10.19

RIOŚ.P.6733.15.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 9 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna   p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na terenie działek nr 24, 51, 52, 65, 113/2 obr. Rembówko , gmina Opinogóra Górna .

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

                                                                                                            Wójt Gminy


                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk


Pliki do pobrania:

(PDF)   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wójt Gminy Opinogóra Górna

     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.10.19

RIOŚ.P.6733.14.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 1 października 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Grzegorza M                                                           p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej                        na przebudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 87/1 obr. Pałuki ,    gmina Opinogóra Górna .

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

  Wójt Gminy


                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk


Pliki do pobrania:

(PDF)   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Opinogóra Górna

     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.10.01

RIOŚ.P.6733.13.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 12 września 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Sebastiana R                                                                                 p ostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE DN 110 mm na terenie działek nr ewid. 33/8, 33/18, 33/33 obr. Władysławowo , gmina Opinogóra Górna .

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok.
nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

  Wójt Gminy


                                                                                                     mgr inż. Piotr Czyżyk


Pliki do pobrania:

(PDF)   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 27.09 .2018 r.  

  zawiadamia że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia służącej powiązaniu dwóch ciągów liniowych SN zasilanych z GPZ Chrzanówek na terenie miasta Ciechanów i gminy Opinogóra Górna 

(PDF)


-----------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 27.08 .2018 r.  

o ograniczeniu zakresu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno - kablowej średniego napięcia służącej powiązaniu dwóch ciągów liniowych SN zasilanych z GPZ Chrzanówek na terenie miasta Ciechanów i gminy Opinogóra Górna 

(PDF)


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna

     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

                                                                                   Opinogóra Górna, 2018.08.22
RIOŚ.P.6733.9.201

OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)
Wójt Gminy Opinogóra Górna
podaje do publicznej wiadomości


informację, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN 0,4 kV na terenie działek nr 71/11 obr. Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

 

      Informacje dotyczące wydanej decyzji zostały umieszczone w prowadzonym przez Wójta Gminy Opinogóra Górna publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

     W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8, w okresie od 7 września 2018 r. do 21 września 2018 r. w godz. 7 45 -15 45 . Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opinogóra Górna w terminie 14 dni od ogłoszenia.

       Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

   Wójt Gminy


                                                                                        mgr inż. Piotr Czyżyk


Pliki do pobrania:

(PDF)   

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

Opinogóra Górna, 2018.08.21

 

RIOŚ.P.6733.12.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 9 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Opinogóra Górna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 208, 175, 206, 102, 107 obr. Pałuki, gmina Opinogóra Górna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .   Wójt Gminy

                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

Pliki do pobrania:

(PDF)   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

 

Opinogóra Górna, 2018.08.21

 

RIOŚ.P.6733.11.2018

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 08 sierpnia 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Energa-Operator Oddział w Płocku, w imieniu której działa pełnomocnik EnEx Jacek Kiński, ul. Główna 14, Niechodzin, 06-400 Ciechanów  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na wymianie słupa w linii SN, budowa linii kablowej SN 15 kV na terenie działki nr 263 obr. Władysławowo, gmina Opinogóra Górna.

         W związku z powyższym zainteresowani mogą składać wnioski, wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz zapoznać się z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, pok. nr 8 codziennie w godz. 7 45 -15 45 .

   Wójt Gminy

                                                                                                                                             mgr inż. Piotr Czyżyk

Pliki do pobrania:

(PDF)   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.07.31

RIOŚ.P.6722.2.2017

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna (procedura wszczęta uchwałą nr XXVII/172/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31.08.2017 r.) oraz   do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej,
  ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra pok. nr 8. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej                                     bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o   którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, w terminie do dnia 29 sierpnia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opinogóra Górna.

                                                                      

   Wójt Gminy

                                                                                                                            mgr inż. Piotr Czyżyk

Pliki do pobrania:

(PDF)   

 


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Opinogóra Górna
     ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

Opinogóra Górna, 2018.07.31

RIOŚ.P.6722.2.2017

   

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam