ANALIZA 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Opinogóra Górna za rok 2018

(PDF)


ANALIZA 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Opinogóra Górna za rok 2017

 

(PDF)

 

------------------------------------------------------------------

Informacja w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu

 

 

            W związku z tym, że Polska na podstawie dyrektyw unijnych została zobowiązana  

do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, ustawodawca zobowiązał Gminy

do realizacji tego celu.

             Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami jest osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy                    w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy zobowiązane są do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 roku odpowiednich poziomów:

1)         w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ( zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia                           w wysokości co najmniej 50% wagowo;

2)       W odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wagowego co najmniej 70 % wagowo.

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie (w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.) masy odpadów komunalnych ulegających   biodegradacji przekazywanych do składowania:

1)       do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

2)       do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Realizując obowiązki Wójt Gminy sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane do „sprawozdania wójta” są pozyskiwane ze składanych co pół roku sprawozdań, sporządzanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Opinogóra Górna

 

 

Wymagane prawem poziomy do osiągnięcia i poziomy osiągnięte

(PDF)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-05 12:20:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-14 09:01:19
  • Liczba odsłon: 287
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1396194]

przewiń do góry