Gmina Opinogóra Górna                                                                            
    ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
   NIP 566-186-88-09 

Opinogóra Górna, 2019.08.21

RIOŚ.P.041.2.2019

 

Zapytanie ofertowe

 

I.                 Zamawiający: Gmina Opinogóra Górna

 Adres do korespondencji: ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna

 tel./fax 23 673 61 10

II.               Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Nazwa zadania: „ Budowa otwartej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna w miejscowości Dzbonie”.
 2. Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Dzbonie, gm. Opinogóra Górna. Na terenie zieleni planowane są 3 strefy rekreacyjne.

Pierwsza to strefa relaksu , w której planuje się 2 ławki, betonowy stół do gry w szachy oraz w grę w kółko i krzyżyk oraz dwa nasadzenia – czerwone klony. Ponadto                   do odtworzenia jest trawnik po wykonaniu robót na powierzchni 70,33 m 2 .

Kolejna strefa to siłownia plenerowa z sześcioma urządzeniami fitness: wioślarz, orbitrek, biegacz wolnostojący, wyciąg dolny, prasa nożna i ławeczka oraz twister. Ponadto do odtworzenia jest trawnik na powierzchni 327,20 m 2 po wykonaniu robót.

Trzecia strefa to plac zabaw o charakterze sprawnościowym. Planowana jest drabinka wielofunkcyjna, poręcze równoległe i linarium. Teren planuje się ogrodzić płotkiem               z wejściem przez furtkę. Dodatkowo przed wejściem na plac planuje się montaż stojaka rowerowego. Na tym terenie planowana jest nawierzchnia piaskowa.

Pomiędzy poszczególnymi strefami planuje się ścieżkę żwirową o powierzchni 106,43 m 2 . Powierzchnia otwartych stref aktywności do wykonania – 759,70 m 2 .

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót objętych zamówieniem określa projekt zagospodarowania terenu oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.
 2. Wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużytkowane, wykonane z fabrycznie nowych materiałów i wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
 3. Planowane urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z norm grupy PN-EN 16630, 1176, 1177, 13198.
 4. Wykonawca do odbioru końcowego będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:

- karty techniczne urządzeń wskazujące w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane,     w tym m.in. informacja o konstrukcji, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach oraz lista zalecanych części zamiennych,

- instrukcje obsługi, włączenie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji,

- certyfikaty zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z ww. normami.

 1. Roboty budowlane związane z montażem dostarczonych urządzeń placu zabaw należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Polskimi Normami.
 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania odbioru końcowego, na okres 36 miesięcy.
 3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
 4. Termin realizacji zamówienia – do 10 października 2019 r.

III.             Wymagania Zamawiającego.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. udokumentują wykonanie co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej 40 000,00 zł każda
 (potwierdzone poświadczeniem/referencjami ich wykonania) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na wykonaniu placów zabaw i/lub stref fitness (siłowni zewnętrznych),

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności umożliwiającej kierowanie robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, tj. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Przy ocenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oprze się o złożone przez Wykonawcę oświadczenie stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.

IV.             Dokumenty, jakie Wykonawca powinien złożyć do oferty.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,

2)      oświadczenie Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego wraz z kserokopią poświadczeń/referencji potwierdzających wykonanie co najmniej dwóch siłowni plenerowych,

3)      wykaz planowanych do montażu urządzeń wraz ze szczegółowym opisem technicznym urządzeń.

V.               Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie, drogą elektroniczną – e-mail: alicja.stryczniewicz@opinogoragorna.pl , ugopinogora@bip.org.pl , faxem – 23 673 61 10.

VI.             Miejsce składania ofert.

 1. Ofertę cenową należy złożyć:

- w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie) – Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, pok. 18 (sekretariat) z dopiskiem „ Budowa otwartej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna  w miejscowości Dzbonie”.

w terminie do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00.

 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
 4. Nie wymaga się wniesienia wadium.
 5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali nr 11 w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00.

VII.          Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić ofertę cenową  za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową .
 2. Wartość cenową należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%.

VIII.        Pozostałe informacje

1.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

1) do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

2) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

3) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

4) unieważnienia postępowania jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna   z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

2. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów  lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki,  do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełnienia dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie  do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

IX. Załączniki

1.      Projekt zagospodarowania terenu

2.      Przedmiar robót

3.      Formularz ofertowy

4.      Oświadczenie Wykonawcy

5.      Projekt umowy

6.     Projekt

7.     Strefy

8.     Zapytanie ofertowe      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opinogóra Górna, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, tel./fax. (23) 673 61 10, e-mail: wojt@opinogoragorna.pl

2)   z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@opinogoragorna.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem zapytania ofertowego na realizację zadania   pn. „ Budowa otwartej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna  w miejscowości Dzbonie ”.

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)   posiada Pani/Pan:

    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO ***;

    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

8)   nie przysługuje Pani/Panu:

    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gmina Opinogóra Górna                                                                           
    ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
   NIP 566-186-88-09

Opinogóra Górna, 26 lipca 2019 r.

 

 

RIOŚ.P.042.3.2019

   

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie alejki parkowej w Opinogórze Górnej w ramach zadania „Udostępnienie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w Opinogórze Górnej”.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

 

1) roboty pomiarowe,

2) roboty ziemne,

3) nawierzchnię żwirową typu Hanse Grand,

4) obrzeża betonowe.

 

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach

do zapytania ofertowego:   

załącznik nr 2 – przedmiar robót.

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty

(w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 24 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

W sytuacji wniesienia uwag do protokołu przez Zamawiającego ze względu na występujące usterki okres gwarancji liczony jest od daty usunięcia usterek.

 

Termin realizacji zadania: 30 września 2019 r.

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, który Wykonawca dołączy do oferty. W związku z rozliczeniem kosztorysowym robót niedołączenie kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią zapytania. Podstawą obliczenia ceny jest przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Ceny podane przez wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie.

 

Ofertę proszę złożyć do dnia: 29 lipca 2019 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna lub w formie elektronicznej na adres alicja.stryczniewicz@opinogoragorna.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą/ami. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani

o terminie podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.


Wzór umowy

Przedmiar robótKlauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opinogóra Górna, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, tel./fax. (23) 673 61 10, e-mail: wojt@opinogoragorna.pl

2)   z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@opinogoragorna.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem zapytania ofertowego na realizację zadania   pn. „ Budowa otwartej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna  w miejscowości Dzbonie ”.

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)   posiada Pani/Pan:

    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO ***;

    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

8)   nie przysługuje Pani/Panu:

    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gmina Opinogóra Górna                                                                           
    ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
   NIP 566-186-88-09

Opinogóra Górna, 2019.03.22

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu rewitalizacji gminy Opinogóra Górna

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje kompleksowe opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Opinogóra Górna (zwanego dalej Programem Rewitalizacji).

Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Opinogóra Górna.

Warunki zlecenia:

1. Program Rewitalizacji Gminy Opinogóra Górna będzie stanowił podstawę do aplikowania      o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

2. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.

3. Minimalny zakres Programu Rewitalizacji określają Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. W związku z tym Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej RPO WM, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag ww. instytucji. Ponadto ostateczny termin wykonania Programu Rewitalizacji może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia go przez IZ RPO WM.

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej rewitalizowanych obszarów do tworzenia Programu Rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o jego kształcie na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do zredagowania końcowej wersji dokumentu. Zamawiający musi przeprowadzić konsultacje w poniżej przedstawionych formach:

a) wyłożenie do publicznego wglądu;

b) zebrania z mieszkańcami, ankiety.

6. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z radnymi Rady Gminy Opinogóra Górna oraz podmiotami działającymi na obszarach zdegradowanych, a także prezentacji projektu Programu Rewitalizacji do uchwalenia na sesji Rady Gminy Opinogóra Górna.

7. Wszelkie dane potrzebne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.

8. Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

9. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca zobowiązany będzie                              do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.

10. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej.

11. W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, o której mowa w pkt. 4 przedmiotowego zapytania, Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego.

12. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

14. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu prac   nad Programem Rewitalizacji w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

II. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2019 r.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotowego zadania w przypadku przedłużającej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko niezawinionej przez Wykonawcę oraz w przypadku konieczności dostosowania Programu Rewitalizacji do uwag Instytucji Zarządzającej RPO WM w celu uzyskania jej pozytywnej opinii. Za winę Wykonawcy uważa się przedstawienie Prognozy oddziaływania na środowisko niespełniającej wymagań art. 51 ust. 2 o której mowa w pkt. 9 oraz uzgodnień organów                                 i wynikających z tego wydłużeń procesu, a także przedstawienie Programu Rewitalizacji niespełniającego wymagań Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże łączne spełnienie warunków a i b, tj.:

a) w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej 5 usług polegających na sporządzeniu programów rewitalizacji. Każdy z programów został uchwalony uchwałą rady gminy. Jako dowód spełnienia warunku Wykonawca przedstawi referencje wystawione na Wykonawcę oraz stosowne uchwały,

b) w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał bądź uczestniczył w przygotowaniu co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu lokalnych strategii rozwoju dla związków/stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały pozytywną opinię instytucji oceniającej. Dokument musi obejmować okres nie krótszy niż 5 lat. Dowodem spełnienia warunku są stosowne referencje od Zamawiającego wystawione na Wykonawcę oraz dokumenty potwierdzające pozytywną ocenę.

IV. Kryteria oceny ofert

Cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Ofertę wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12:00 :

- w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: alicja.stryczniewicz@opinogoragorna.pl

- Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ogłoszenia, a także możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny.

V. Kontakt z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Alicja Stryczniewicz, tel. 23 671 70 85 wew. 108

 

 

FORMULARZ OFERTOWY


WZÓR UMOWY


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opinogóra Górna, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, tel./fax. (23) 673 61 10, e-mail: wojt@opinogoragorna.pl

2)   z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@opinogoragorna.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem zapytania ofertowego na realizację zadania   pn. „ Budowa otwartej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna  w miejscowości Dzbonie ”.

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)   posiada Pani/Pan:

    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO ***;

    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

8)   nie przysługuje Pani/Panu:

    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gmina Opinogóra Górna                                                                           
    ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna
   NIP 566-186-88-09


Opinogóra Górna, 6 marca 2019 r.

 

RIOŚ.P.042.2.2019


Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego we Władysławowie w ramach zadania „Budowa obiektu sportowego, rekreacyjno-wypoczynkowego we Władysławowie”.

Zakres inwestycji obejmuje:

1) roboty ziemne,

2) obrzeża betonowe boiska na ławie betonowej,

3) nawierzchnię polipropylenową,

4) wyposażenie sportowe boiska wielofunkcyjnego,

5) piłkochwyty.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach
do zapytania ofertowego:   

załącznik nr 2 – projekt budowlany

załącznik nr 3 – przedmiar robót.

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty
(w tym użyte materiały i robocizna) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
W sytuacji wniesienia uwag do protokołu przez Zamawiającego ze względu na występujące usterki okres gwarancji liczony jest od daty usunięcia usterek.

Termin realizacji zadania: 31.05.2019 r.

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, który Wykonawca dołączy do oferty. W związku z rozliczeniem kosztorysowym robót niedołączenie kosztorysu ofertowego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią zapytania. Podstawą obliczenia ceny jest przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. Ceny podane przez wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie.

Ofertę proszę złożyć do dnia: 26 marca 2019 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna,                                      ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna lub w formie elektronicznej na adres alicja.stryczniewicz@opinogoragorna.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą/ami. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani
o terminie podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.

 


Wzór umowy

Projekt budowlany

Przedmiar robót


Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opinogóra Górna, ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, tel./fax. (23) 673 61 10, e-mail: wojt@opinogoragorna.pl

2)   z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@opinogoragorna.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem zapytania ofertowego na realizację zadania   pn. „ Budowa otwartej strefy aktywności dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna  w miejscowości Dzbonie ”.

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)   posiada Pani/Pan:

    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO ***;

    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

8)   nie przysługuje Pani/Panu:

    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alicja Stryczniewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-21 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-18 13:45:33
 • Liczba odsłon: 5002
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657266]

przewiń do góry