Zamawiający:                                                                                      Opinogóra Górna, 17 września 2018 r.

Gmina Opinogóra Górna                                                         

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.7021.86.2018

 

 

Wykonawcy

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 r. z tym, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych. Szacunkowe zużycie wynosi 375134 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć w szczególności:

1)      sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych
w załączniku nr 1, zgodnie z warunkami umowy,

2)      zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego
w poszczególnych punktach poboru,

3)      bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

4)      zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,

5)      dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych, na podstawie załączonego do niniejszej umowy pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2
do umowy.

6)      pomoc w doprowadzeniu do zawarcia przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej
z OSD, zgodnie z załączonym do niniejszej umowy pełnomocnictwem (załącznik nr 2 do umowy).

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.      

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

1)      Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


2)      Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.


3)      W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia,  Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie.

4)      Cenę oferty będzie stanowił iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych grup taryfowych oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

5)      Cenę oferty należy wyliczyć w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), na podstawie zawartej tam kalkulacji zamówienia.

6)      Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

7)      Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT oraz podatku akcyzowego obowiązującego w dniu składania oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy
do obowiązków wykonawcy. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).

8)      Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert
w postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej energii może różnić się
od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego,
a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wartość zakupu energii są wyłącznie wartościami szacunkowymi.

9)      Nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak i do ogólnej ceny oferty)

10)  Ceny podane przez wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji z Wykonawcami/ą ceny złożonych/ej ofert/y.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 27 września 2018 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna lub przesłać faksem pod nr 23 673 61 10 lub przesłać e-mailem pod adres pawel.kluczek@opinogoragorna.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Gmina Opinogóra Górna oraz każda jednostka organizacyjna Gminy, o których mowa
w załączniku nr 1 zawrą odrębne umowy na dostawę energii elektrycznej

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy.

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

    mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 do zapytania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do zapytania - formularz oferty

Załącznik nr 3 do zapytania - wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży

Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający:                                                                    Opinogóra Górna, 29 czerwieca 2018 r.


Gmina Opinogóra Górna


ul. Z. Krasińskiego 4


06-406 Opinogóra Górna


Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dostawy i montażu na placu zabaw w Opinogórze Górnej:
1)    podwójnej huśtawki z deską i koszykiem;
2)    zestawu zabawowego o wymiarach min. 4,50x4,50 m składającego się z 4 wież, 2 dachów czterospadowych, sieci z kraty, trapu, schodów z barierami, tunelu, 4 barier szczeblowych, bariery kółko-krzyżyk, bariery liczydło i flagi);
3)    ławki z oparciem – dł. min. 170 cm;
4)    regulaminu.
Elementy zestawu należy wykonać z drewna np. sosnowego. Słupy nośne zestawu
w przekroju to profile kwadratowe 100 mm x 100 mm. Natomiast pozostałe elementy mają przekrój prostokąta. Elementy należy fazować czterostronnie oraz impregnować metodą ciśnieniową w klasie 3 i 4 (klasa 4 impregnacji w przypadku bezpośredniego kontaktu
z podłożem). Belkę nośną huśtawki wykonać z drewna bezrdzeniowego o powiększonym przekroju, o wymiarze 120 mm x 120 mm. Łańcuch huśtawki – ocynkowany. Kotwy stalowe, na których osadzone są belki nośne należy zabezpieczyć ocynkiem ogniowym. Słupy nośne osadzane są w gruncie za pomocą stopy betonowej. Wszelkiego rodzaju elementy łączące taki jak: śruby, nakrętki, podkładki wykonać ze stali ocynkowanej. Wszelkie elementy wystające takie jak: nakrętki, śruby oraz szczyty belek zabezpieczyć zaślepkami plastikowymi. Wszystkie urządzenia i zestawy powinny posiadać certyfikat zgodności z aktualnymi normami grupy PN-EN 1176.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Termin wykonania robót: 31 sierpnia 2018 r.   

Okres gwarancji: 36 miesięcy
Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.      
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji z Wykonawcami/ą ceny złożonych/ej ofert/y.
Ofertę proszę złożyć do dnia: 7 lipca 2018 r.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna lub przesłać pocztą elektroniczną na adres pawel.kluczek@opinogoragorna.pl.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania.
Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.


Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                                mgr inż. Piotr Czyżyk

Załącznik do zapytania (PDF)Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Kluczek
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 13:13:16
  • Liczba odsłon: 8334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662983]

przewiń do góry