Zamawiający:                                                                    Opinogóra Górna, 15 listopada 2017 r.


Gmina Opinogóra Górna


ul. Z. Krasińskiego 4


06-406 Opinogóra Górna


GCI.041.1.2017                  Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu
"Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość ".

Rozdział 1
CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
1.1. Gmina Opinogóra Górna, ul Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna
1.2. Adres strony internetowej BIP: ugpoinogora.bip.org.pl
1.3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego emil.swiszcz@opinogoragorna.pl
2. Zapytanie ofertowe oraz oznaczenie postępowania Zapytanie ofertowe normuje zasady i tryb postępowania, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców, terminu składania ofert oraz kryteriów i sposobu oceny ofert, w postępowaniu pod nazwą Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość".
2.1. Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez Wykonawców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.
2.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GCI.041.1.2017
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. Podstawa prawna postępowania
3.1. Do postępowania stosuje się art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
4. Etapy postępowania
4.1. Postępowanie składa się z następujących etapów:
4.1.1. Upublicznienie zapytania ofertowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Zamawiającego (dalej BIP),
4.1.2. Pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego,
4.1.3. Składanie ofert,
4.1.4. Badanie i ocena złożonych ofert,
4.1.5. Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania,
4.1.6. Zawarcie umowy,
4.1.7. Informacja na stronie BIP Zamawiającego o udzielenie zamówienia albo informacja o
nieudzieleniu zamówienia.
5. Prawa Zamawiającego
5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień
od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, w tym również złożonych dokumentów, z uwzględnieniem zapisu pkt 3.1 rozdziału 2 zapytania ofertowego.
5.2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
6. Koszty udziału w postępowaniu
6.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
7. Język postępowania oraz czytelność dokumentów
7.1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski.
7.2. Oferta oraz wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku
polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7.3. Oferta oraz każdy inny dokument składany w postępowaniu musi być czytelny i zapisany techniką nieścieralną. W przypadku, gdy dokument będzie nieczytelny Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, co do jego treści.
8. Źródła finansowania
8.1. Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
9. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych
w ramach projektu " Rozwój kompetencji kluczowych Szansą na lepszą przyszłość".
9.1. Zajęciami objęci będą uczniowie i nauczyciele szkół publicznych, dla których Zamawiający pełni rolę organu prowadzącego.
9.2. Oznaczanie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
- 80580000-3 Oferowanie kursów językowych
- 80410000-1 Różne usługi szkolne
- 80420000-4 Usługi e-learning
- 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
- 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
9.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.
9.4. Umożliwia się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu postępowania. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
10. Termin realizacji przedmiotu postępowania
10.1. Termin realizacji przedmiotu postępowania: 30.06.2018 r.
11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
11.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego kierując swoje zapytania pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo upływu terminu, o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11.2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP, na której upubliczniono zapytanie ofertowe.
11.3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.
11.4. Pytania należy kierować:
11.4.1. w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna,
11.4.2. pocztą elektroniczną na adres: emil.swiszcz@opinogoragorna.pl.
11.4.3. osoba do kontaktów z Wykonawcami Emil Świszcz
11.5. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku
od godziny 8 00 do godziny 16 00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
11.6. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów zapytania ofertowego udzielane Wykonawcom przez osoby lub instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z zapytaniem ofertowym.
12. Zmiana treści zapytania ofertowego
12.1. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP, na której upubliczniono zapytanie ofertowe.
12.2. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ofercie.
12.3. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, o których mowa w pkt 11.1 powyżej są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
13. Unieważnienie postępowania
13.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
13.1.1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania,
13.1.2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Rozdział 2
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU STAWIANE WYKONAWCOM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY
1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu stawiane Wykonawcom
1.1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunku wiedzy
i doświadczenia, tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a) jedną usługę przez okres co najmniej jednego roku szkolnego, polegającą na prowadzeniu zajęć z zakresu j. angielskiego lub niemieckiego zakończonych przeprowadzeniem przez Wykonawcę egzaminu zewnętrznego zgodnego z ESOKJ (np. TELC, TOEIC lub równoważnego), wspomaganych interaktywnymi materiałami edukacyjnymi online na platformach edukacyjnych, na rzecz uczniów szkół podstawowych lub gimnazjalnych, dla co najmniej 10 osób i wymiarze 120 godzin;
b) jedną usługę, polegającą na prowadzeniu zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i umiejętności pracy zespołowej, na rzecz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla co najmniej 90 uczniów;
c) usługę/usługi szkoleń dla nauczycieli z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych dla rynku pracy (kreatywność, praca w grupie, inicjatywność) lub wykorzystywania TIK w procesie dydaktycznym, posługiwania się metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, dla łącznie co najmniej 20 nauczycieli.
2. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w pkt 1.1 niniejszego rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć wykaz usług, w którego treści winien podać informacje dotyczące: podmiotu na rzecz, którego usługi wykazane w wykazie zostały lub są wykonywane, terminu realizacji usługi, liczby uczniów/nauczycieli objętych usługą. Treść wykazu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt 1.1. niniejszego rozdziału – wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez odbiorcę usług potwierdzające należyte wykonane lub wykonywanie usług wskazanych w wykazie, np. referencje. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.2. W przypadku ofert składanych łącznie przez kilku Wykonawców (konsorcjum) dołączają oni do oferty kopię umowy konsorcjum, zawierającą co najmniej pełnomocnictwo dla jednego z Wykonawców do podejmowania decyzji wiążących dla konsorcjum oraz zakres obowiązków poszczególnych Wykonawców w ramach konsorcjum.
3. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów
3.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu, postępowanie będzie podlegało unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu postępowania.

3.2. Dokumenty dotyczące Wykonawcy (np. referencje) muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej stronie dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Natomiast wykaz usług, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej musi być złożony w formie oryginału.

3.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 niniejszego rozdziału zostanie dokonana na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 2 niniejszego rozdziału, według formuły „spełnia-nie spełnia”.

Rozdział 3 OFERTY
1. Opis sposobu przygotowania oferty
1.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną (1) ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną (1) ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
1.2. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące warunki: - musi spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum; - musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane do ważności oferty od każdego podmiotu; - musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; - jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów; - zawierać umowę konsorcjum, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy.
1.3. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
1.4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak wyrażenia zgody na przedłużenie związania oferta będzie skutkował odrzuceniem złożonej przez Wykonawcę oferty.

1.5. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem.
1.6. Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty oraz załącznikiem nr 3, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
1.6.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, (jeżeli dotyczy)
1.6.2. Dokumenty wymienione w pkt 2 rozdziału 2 zapytania ofertowego,
1.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
1.8. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.
1.9. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego (ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
1.10. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w pkt 1.8 niniejszego rozdziału nie wynika wprost
z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa
1.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę lub wyznaczonego Pełnomocnika.
1.12. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron.
1.13. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami zapytania
ofertowego.
1.14. Wykonawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji
zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności
zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.
1.15. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Opinogóra Górna ul. Z. Krasińskiego 4 06-406 Opinogóra Górna oraz opisane: Oferta
„Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój Kompetencji kluczowych szansa na lepsza przyszłość” znak: GCI.041.1.2017
2. Zmiana oraz wycofanie oferty
2.1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt 1.14 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
2.2. Przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt 1.14 niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. 3. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie 3.1. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
3.2. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, oraz, że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W cenie ofertowej należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto) zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 3.3. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 (umowa) do zapytania ofertowego.
4. Miejsce i termin składania ofert
4.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego tj: Gmina Opinogóra Górna, ul Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna pok. nr 18 (sekretariat) –w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23.11.2017 do godziny 11:00
4.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert
5.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj: Gmina Opinogóra Górna, ul Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna pok. nr 11, w dniu 23.11.2017 o godzinie 11 30.
5.2. Otwarcie ofert jest jawne.
5.3. Odczytaniu podlega nazwa Wykonawcy oraz cena oferty podana w Formularzu oferty.
5.4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający wskaże środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu postępowania.
6. Poprawa założonych ofert
6.1. Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona:
6.1.1. Oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego wyrazu),
6.1.2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
6.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
7. Weryfikacja wiarygodność złożonych ofert
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
8. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie jego oferty
8.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
8.1.1. który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 rozdziału 2 zapytania ofertowego,
8.2. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:
8.2.1. jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6.1.3 powyżej,
8.2.2. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
9.1. Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
9.1.1. Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 60%
9.1.2. Kryterium nr 2: liczba uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjów objętych trwającymi
minimum jeden rok szkolny zajęciami z zakresu j. angielskiego lub j. niemieckiego
zakończonymi przeprowadzeniem przez Wykonawcę zewnętrznego egzaminu zgodnego z
ESOKJ (np. TELC, TOEIC lub równoważny), wspomaganych interaktywnymi
materiałami edukacyjnymi online na platformach edukacyjnych, realizowanymi lub
zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania
ofert– waga kryterium 20%
9.1.3. Kryterium nr 3: liczba uczniów szkół podstawowych i/lub gimnazjów objętych zajęciami z
zakresu rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i umiejętności pracy zespołowej
realizowanymi lub zrealizowanymi przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem składania ofert – waga kryterium 20%
9.2. Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:
9.2.1. Kryterium nr 1: cena - według następującego wzoru: najniższa zaoferowana cena oferty
Ilość punktów = x waga kryterium
cena zaoferowana w badanej ofercie
9.2.1.1. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT).
9.2.1.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
9.2.2. Kryteria nr 2 oraz 3: według następującego wzoru: Liczba uczniów objętych danym rodzajem zajęć zgodnie z brzmieniem Kryterium nr 2 lub odpowiednio Kryterium nr 3 w ofercie badanej. Ilość punktów = x waga kryterium
Liczba uczniów objętych danym rodzajem zajęć zgodnie z brzmieniem Kryterium nr 2 lub odpowiednio Kryterium nr 3 w ofercie o największej liczbie. Ocena kryteriów dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych przez Wykonawcę w załączniku nr 3. oraz załączonych dokumentów potwierdzających wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 3 (np. referencje).
9.2.3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %.
9.2.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
(Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2 + Kryterium nr 3).
10. Podpisanie umowy
10.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9.1 niniejszego rozdziału.
10.2. Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryterium określonym w pkt 9.1 niniejszego rozdziału i nie podlegała odrzuceniu (a Wykonawca nie podlega wykluczeniu).
10.3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4. Do zapytania ofertowego.
11. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego:
11.1. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
11.2. Załącznik nr 2: Formularz oferty,
11.3. Załącznik nr 3: Wykaz usług zgodnie z postanowieniami Rozdz. 2 pkt. 1 oraz Rozdz. 3 pkt. 9.
11.4. Załącznik nr 4: Wzór umowy,

 


Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                                mgr inż. Piotr Czyżyk


Do pobrania: (PDF)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zamawiający:                                                                    Opinogóra Górna, 29 września 2017 r.


Gmina Opinogóra Górna


ul. Z. Krasińskiego 4


06-406 Opinogóra Górna


RIOŚ.P.7021.71.2017


 


ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA


do zapytania ofertowego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna .


W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynęło pismo dot. prowadzonego postępowania przedstawiam poniżej odpowiedzi.


Pytanie 1:

        Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C11   i   G11 od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur szacunkowych.

    


Pytanie 2:


Jaki jest okres wypowiedzenia umów sprzedaży na energię elektryczną?


Odpowiedź:


Obecna umowa zawarta jest na czas określony do 31.12.2017 r.

Pytanie 3:

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych taryf (miesięczny, kwartalny, półroczny)?

Odpowiedź:

Okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące.

Pytanie 4:

Czy okres rozliczeniowy jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca?

Odpowiedź:

Okresy rozliczeniowe są różne dla poszczególnych liczników.

Pytanie 5:

W załączniku nr 3 do zapytania ofertowego - wzorze umowy wnosimy o zmianę: „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym   Zamawiający dokona zapłaty za pobraną energię elektryczną w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury.”


Odpowiedź:


Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany do umowy.


Pytanie 6:


Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. Akt III CZP 164/94 Sądu Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie – tą samą kwotą – rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit („ma”), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi.   W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie ( wygaśnięcie) zobowiązania – zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z propozycją zmiany zapisu par. 6 ust. 6 wzoru umowy na zapis, który mówi o terminie wykonania zobowiązania z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.


Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.Kierownik Zamawiającego

  mgr inż. Piotr Czyżyk


1.      BIP/Tablica ogłoszeń

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający:                                                                                           Opinogóra Górna, 18 września 2017 r.

Gmina Opinogóra Górna                                                          

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.7021.71.2017

 

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2018 r. z tym, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych. Szacunkowe zużycie wynosi 374934 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć w szczególności:

1)      sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych
w załączniku nr 1, zgodnie z warunkami umowy,

2)      zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego
w poszczególnych punktach poboru,

3)      bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

4)      zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,

5)      dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych, na podstawie załączonego do niniejszej umowy pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2
do umowy.

6)      pomoc w doprowadzeniu do zawarcia przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej
z OSD, zgodnie z załączonym do niniejszej umowy pełnomocnictwem (załącznik nr 2 do umowy).

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.      

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

1)      Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2)      Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3)      W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. 

4)      Cenę oferty będzie stanowił iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych grup taryfowych oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

5)      Cenę oferty należy wyliczyć w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), na podstawie zawartej tam kalkulacji zamówienia.

6)      Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

7)      Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT oraz podatku akcyzowego obowiązującego w dniu składania oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy
do obowiązków wykonawcy. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).

8)      Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert
w postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej energii może różnić się
od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego,
a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wartość zakupu energii są wyłącznie wartościami szacunkowymi.

9)      Nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak i do ogólnej ceny oferty)

10)  Ceny podane przez wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji z Wykonawcami/ą ceny złożonych/ej ofert/y.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 29 września 2017 r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna lub przesłać faksem pod nr 23 673 61 10 lub przesłać e-mailem pod adres pawel.kluczek@opinogoragorna.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Gmina Opinogóra Górna oraz każda jednostka organizacyjna Gminy, o których mowa
w załączniku nr 1 zawrą odrębne umowy na dostawę energii elektrycznej

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy.

 

 

Kierownik Zamawiającego

    mgr inż. Piotr Czyżyk

 

 

 

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do zapytania - formularz oferty

Załącznik nr 3 do zapytania - wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży

Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-15 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-15 23:09:21
 • Liczba odsłon: 3170
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1657316]

przewiń do góry