Zamawiający:                                                                             Opinogóra Górna, 30.09.2016 r.
Gmina Opinogóra Górna                                                         
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna

RIOŚ.P.7021.65.2016Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. z tym, że sprzedaż rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych. Szacunkowe zużycie wynosi 315196 kWh.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć szczególności:
1)    sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1, zgodnie z warunkami umowy,
2)    zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru,
3)    bilansowanie handlowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
4)    zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,
5)    dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych, na podstawie załączonego do niniejszej umowy pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
6)    pomoc w doprowadzeniu do zawarcia przez Zamawiającego umowy dystrybucyjnej z OSD, zgodnie z załączonym do niniejszej umowy pełnomocnictwem (załącznik nr 2 do umowy).
Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.      
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
1)    Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia zgodnie z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2)    Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3)    W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. 
4)    Cenę oferty będzie stanowił iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych grup taryfowych oraz wielkości zużycia energii elektrycznej dla tych grup taryfowych wyrażonych w kWh ujętych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
5)    Cenę oferty należy wyliczyć w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), na podstawie zawartej tam kalkulacji zamówienia.
6)    Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
7)    Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT oraz podatku akcyzowego obowiązującego w dniu składania oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy
do obowiązków wykonawcy. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).
8)    Cena oferty nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu złożonych ofert w postępowaniu. Wartość faktycznie zakupionej energii może różnić się od zadeklarowanej i zależeć będzie od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego,
a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu. Podane zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wartość zakupu energii są wyłącznie wartościami szacunkowymi.
9)    Nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak i do ogólnej ceny oferty)
10)    Ceny podane przez wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlegają zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji z Wykonawcami/ą ceny złożonych/ej ofert/y.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 12 października 2016 r.
do godz. 11:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: oferta na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opinogóra Górna” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert)
na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna.
Otwarcie ofert nastąpi 12 października 2016 r. o godz. 11:15.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie brana pod uwagę do oceny ofert.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Gmina Opinogóra Górna oraz każda jednostka organizacyjna Gminy, o których mowa w załączniku nr 1 zawrą odrębne umowy na dostawę energii elektrycznej
Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy.


                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

                                                                                                              mgr inż. Piotr CzyżykZapytanie ofertowe

Do pobrania:

Załącznik nr 1 do zapytania - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania - formularz oferty

Załącznik nr 3 do zapytania - wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży

Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży.......................................................................................................................................................................

Zamawiający:                                                                                      Opinogóra Górna, 30.09.2016 r.
Gmina Opinogóra Górna                                                         
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra Górna


DK.7226.43.2016Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej
równowartości 30.000 euro


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017.
Zadanie zostało podzielone na dwie części:
1. Część (zadanie) nr 1 pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 1”,
2. Część (zadanie) nr 2 pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 2”,
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2017 r.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują posiadanie przynajmniej trzech jednostek sprzętowych do odśnieżania na daną część zamówienia. Przez jednostkę sprzętową uważa się ciągnik rolniczy lub koparko-ładowarkę z napędem 4x4 z zamontowanym pługiem do odśnieżania o mocy przynajmniej 110 KM. Jednostka sprzętowa musi być sprawna technicznie, dopuszczona przez właściwe organa do ruchu na drogach publicznych, mieć zamontowaną lampę ostrzegawczą z pomarańczowym migającym światłem ostrzegawczym oraz dodatkowe oświetlenie. Wykonawcy mogą polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia,
a także inne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia Wykonawcy:
1)    który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
2)    który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał, albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć wykaz sprzętu – wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.      
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny jednostkowej brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Ceny podane przez wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji z Wykonawcami/ą ceny złożonych/ej ofert/y.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 10 października 2016 r.
do godz. 11:00.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: oferta na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert) na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna.
Otwarcie ofert nastąpi 10 października 2016 r. o godz. 11:15.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy.


                                                                                                                 Kierownik Zamawiającego
                                                                                                                    mgr inż. Piotr Czyżyk
Zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 2016-07-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, 7 lipca 2016 r.

 

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra

 

RIOŚ.Z.4464.1.2016

 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia dowożeniu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opinogóra Górna do szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin wykonania umowy: od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania krajowego transportu drogowego osób.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego osób wydane przez właściwy organ.

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.     

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty: ceny brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Ceny podane przez wykonawcę ustalane będą na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszej negocjacji z Wykonawcami/ą ceny złożonych/ej ofert/y.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 14 lipca 2016 r. do godz. 11 00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: oferta na „Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opinogóra Górna do szkół w roku szkolnym 2016/2017” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert) na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna.

Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca 2016 r. o godz. 11 15.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy.

 

 

                                                                                                    Anna Katarzyna Koral

                                                                                      wyznaczona do pełnienia funkcji

                                                                                        Wójta Gminy Opinogóra Górna

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

                                                                                                                  Sporządził: Piotr CzyżykInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Kluczek
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kluczek Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-30 10:43:52
  • Liczba odsłon: 10132
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662920]

przewiń do góry