Opinogóra Górna, 25 maja 2015 r.


GCI.042.1.2015

 

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę urządzeń ITC stanowiących wyposażenie zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę produktów opisanych w załączniku nr 1 zapytania cenowego.

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od podpisania umowy/wysłania zlecenia.

Ofertę należy sporządzić wg wzoru oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawca określi cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
w tym dowóz urządzeń do Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej

Okres gwarancji – 24 miesięcy

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 2 czerwiec 2015 r. do godz. 1000

Dopuszcza się złożenie oferty:

–   w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,
06-406 Opinogóra Górna

–   za pośrednictwem faksu: 23 673 61 10

–   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: emil.swiszcz@opinogoragorna.pl

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy
z wykonawcą lub wysłania zlecenia.

Po dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi w 2 egzemplarzach „protokół odbioru” (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron), podpisze go ze swej strony i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Protokół musi zawierać w treści lub w załączniku tabelaryczne zestawienia poszczególnych produktów, zgodne z zestawieniami zawartymi
w opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym przez Zamawiającego dla Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej. Zestawienia winny zawierać kolumny oznaczone w następujący sposób:

Lp.

Nazwa produktu

Producent lub importer

Opis produktu

Ilość

Cena netto

Cena brutto

Akceptacja:  uwagi, wady, brak wad

 

 

 

 

 

 

 

 

W wierszach tabeli mają być zawarte poszczególne dostarczone sortymenty produktów, a na końcu podsumowanie wartości cenowych.

W protokole winna znaleźć się informacja o braku wad dokonanej dostawy, lub informacja
o występujących wadach. Brak właściwie przygotowanego protokołu odbioru zwalnia Zamawiającego z obowiązku odebrania wykonanej dostawy.

 

 

 

 Kierownik Zamawiającego

                                                                                                      mgr Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

PDF

Załącznik nr 1

załacznik nr 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zamawiający:                                                                       Opinogóra Górna, 20 maja 2015 r.

Gmina Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

GCI.042.1.2015

 


 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę pomocy dydaktycznych

 

W związku z faktem, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści 

zapytania cenowego dotyczące „ bloków rysunkowych A4 i A3”

przedstawiam poniżej odpowiedź.

 

Pytanie:

            Pytanie dotyczące zapytania cenowego na dostawę pomocy do Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej.

 

Proszę o doprecyzowanie pozycji 93 i 94.

1.poz.93

Blok rysunkowy biały A4

Papier rysunkowy biały A4

10

 

Ile kartek powinien zawierać blok?

2.poz.94

Papier rysunkowy biały A3

Papier rysunkowy biały A3

10

 

Czy chodzi o blok rysunkowy A3 ? Ile kartek powinien zawierać blok?

 

Odpowiedź:

            Zamawiającemu precyzuje zapis dotyczący pozycji

poz. 93. Blok rysunkowy biały A4,20 kartkowy min.140 g - 10 szt. bloku

poz. 94. Blok rysunkowy biały A3, 20 kartkowy min.140 g -10 szt. bloku

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wprowadzenia zmiany dotyczące tego artykułu.

 

Kierownik Zamawiającego

mgr Stanisław Wieteska


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zamawiający:                                                                      Opinogóra Górna, 18 maja 2015 r.

Gmina Opinogóra Górna

ul. Z. Krasińskiego 4

06-406 Opinogóra Górna

GCI.042.1.2015


 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę pomocy dydaktycznych

 

W związku z faktem, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści zapytania cenowego dotyczące „ Krzesła wielorozmiarowego”
 przedstawiam poniżej odpowiedź.

 

Pytanie:

            Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej krzesło przedszkolne, profilowane, ergonomiczne, o wklęsło-wypukłej formie bez możliwości regulacji, wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego? Proponowane krzesło ze względów ergonomicznych nie posiada możliwości regulacji, w zamian krzesło powoduje wysoki komfort użytkowania. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się na proponowane krzesła, zaproponujemy podział krzeseł względem wieku dzieci zgodnie z normą szkolną.

 

Odpowiedź:

            Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakiego wzrostu dzieci będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w czasie trwałości projektu tj. 5 lat od dnia rozliczenia środków o dofinansowanie w związku z powyższym zastosowano rozwiązanie polegające na wprowadzeniu krzeseł wielorozmiarowy.

            Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmiany dotyczące tego artykułu.

Kierownik Zamawiającego

mgr Stanisław Wieteska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, 10 maja 2015 r.


GCI.042.1.2015

 

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę pomocy dydaktycznych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę produktów opisanych w załączniku nr 1 zapytania cenowego.

Termin wykonania zamówienia – 14 dni od podpisania umowy/wysłania zlecenia.

Ofertę należy sporządzić wg wzoru oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania . Wykonawca określi cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty   niezbędne do zrealizowania zamówienia
w tym dowóz materiałów do Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Szkoły

Okres gwarancji – 24 miesięcy

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 25 maja 2015 r. do godz. 10 00

Dopuszcza się złożenie oferty:

   w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,
06-406 Opinogóra Górna

   za pośrednictwem faksu: 23 673 61 10

   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pawel.kluczek@opinogoragorna.pl

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy
z wykonawcą lub wysłania zlecenia.

Po dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi w 2 egzemplarzach „protokół odbioru” (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron), podpisze go ze swej strony i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Protokół musi zawierać w treści lub w załączniku tabelaryczne zestawienia poszczególnych produktów, zgodne z zestawieniami zawartymi
w opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym przez Zamawiającego dla Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej. Zestawienia winny zawierać kolumny oznaczone w następujący sposób:

Lp.

Nazwa produktu

Producent lub importer

Opis produktu

Ilość

Cena netto

Cena brutto

Akceptacja:   uwagi, wady, brak wad

 

 

 

 

 

 

 

 

W wierszach tabeli mają być zawarte poszczególne dostarczone sortymenty produktów, a na końcu podsumowanie wartości cenowych.

W protokole winna znaleźć się informacja o braku wad dokonanej dostawy, lub informacja
o występujących wadach. Brak właściwie przygotowanego protokołu odbioru zwalnia Zamawiającego z obowiązku odebrania wykonanej dostawy.

 

 


 Kierownik Zamawiającego

                                                                                                      mgr Stanisław Wieteska

Pliki do pobrania:

(PDF)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-30 13:09:07
  • Liczba odsłon: 4057
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662881]

przewiń do góry