Opinogóra Górna, 10 września 2014 r.


GCI.042.1.2014
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę pomocy dydaktycznych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę produktów opisanych w załączniku nr 1 zapytania cenowego.

Termin wykonania zamówienia – 21 dni od podpisania umowy/wysłania zlecenia.

Ofertę należy sporządzić wg wzoru oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawca określi cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją 

w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty  niezbędne do zrealizowania zamówienia 

w tym dowóz materiałów do Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej i Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie.

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16 września 2014 r. do godz. 1100

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 

06-406 Opinogóra Górna

za pośrednictwem faksu: 23 673 61 10

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pawel.kluczek@opinogoragorna.pl

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy 

z wykonawcą lub wysłania zlecenia.

Po dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi w 2 egzemplarzach „protokół odbioru” (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron), podpisze go ze swej strony i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji. Protokół musi zawierać w treści lub w załączniku tabelaryczne zestawienia poszczególnych produktów, zgodne z zestawieniami zawartymi 

w opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym przez Zamawiającego w podziale na dostawy dla poszczególnych szkół. Zestawienia winny zawierać kolumny oznaczone w następujący sposób:Lp.

Nazwa produktu

Producent lub importer

Opis produktu

Ilość

Cena netto

Cena brutto

Akceptacja: uwagi, wady, brak wad


W wierszach tabeli mają być zawarte poszczególne dostarczone sortymenty produktów, a na końcu podsumowanie wartości cenowych.

W protokole winna znaleźć się informacja o braku wad dokonanej dostawy, lub informacja 

o występujących wadach. Brak właściwie przygotowanego protokołu odbioru zwalnia Zamawiającego z obowiązku odebrania wykonanej dostawy.                                                                                        Kierownik Zamawiającego

mgr Stanisław Wieteska


do pobrania:
załącznik nr 1 do zapytania

załącznik nr 2 do zapytania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinogóra Górna, 26 sierpnia 2014 r.

Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasińskiego 4
06-406 Opinogóra

GCI.042.1.2014

 

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę mebli i wyposażenia oddziałów przedszkolnych zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę:


Lp.

Nazwa towaru

Opis

Ilość

SP w Opinogórze Górnej

SP w   Kołaczkowie

SP w Woli Wierzbowskiej

1

Stoliki przedszkolne

6-osobowe

Stół przedszkolny sześciokątny z regulowaną wysokością. Stelaż stolika wykonany z profilu kwadratowego min. 25x25 mm Blat z płyty laminowanej min. 18 mm. Obrzeże PCV w kolorze czerwonym. Kolor płyty wiśnia oxford. Rozmiar 2/4

5 szt.

5 szt.

5 szt.

2

Krzesełka przedszkolne wielorozmiarowe

Krzesełka dziecięce regulowane. Stelaż krzesła powinien być wykonany z rur o profilu kwadratowym. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej pomalowanej lakierem bezbarwnym. Wszystkie krzesełka w rozmiarze 2/4 .Stelaż w kolorze czerwonym.

25 szt.

20 szt.

20 szt.

3

Szafki indywidualne dla min. 25 dzieci

Zestaw szafek dla przedszkolaka mieszczących po   kilka schowków   (zamkniętych półeczek) - dla każdego przedszkolaka. Każdy schowek powinien być wyposażony w min 1 półeczkę. Schowki   zamknięte powinny być drzwiczkami z wygodnymi uchwytami. Drzwiczki w wyrazistych kolorach. Korpusy powinny być wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm oklejonej obrzeżem PCV. Kolor płyty wiśnia oxford.

1 kpl

-

-

4

Szafa zamykana

Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm   oklejonej obrzeżem PCV w kolorze czerwonym. Szafa zamykana w rozmiarze min. wys. 150 x szer. 90 x głębokość 40 cm. Szafa wyposażona w półki. Kolor płyty wiśnia oxford.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

5

Biurko i krzesło dla nauczyciela

Biurko dwuszafkowe wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm   oklejonej obrzeżem PCV w kolorze czerwonym. W jednej z szafek umieszczona szuflada. Kolor płyty wiśnia oxford. Krzesło dla nauczyciela z miękkim   tapicerowanym   siedziskiem   i oparciem. Metalowa rama, chromowana. Wysokość krzesła min. 800 mm, szerokość min. 540 mm. Siedzisko na wysokości min.470 mm.

1 kpl.

1 kpl.

1 kpl.

6

Biblioteczka

Szafa w rozmiarze min. wys. 150 x szer. 90 x głębokość 40 cm. Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm oklejonej obrzeżem PCV w kolorze czerwonym. Dół szafki zamykany drzwiczkami, góra otwarta wyposażona w półki. Kolor płyty wiśnia oxford.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

7

Wykładzina

Wykładzina poliamidowa z obszyciem do przedszkoli. Musi posiadać atest trudnozapalności.

51 m 2

30 m 2

20 m 2

8

Szafka z szufladami

Szafka z czterema szufladami, wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm   oklejonej obrzeżem PCV w kolorze czerwonym. Wymiar szafki min.70 cmx 90 cm x 40 cm. Kolor płyty wiśnia oxford.

-

2 szt.

2 szt.

9

Duży puf

Miękkie siedzisko - puf jako wyposażenie strefy odpoczynku i wyciszenia, powinno dopasowywać się do kształtu ciała dziecka. Cztery sztuki kształtem przypominające gruszkę. Cztery sztuki w kształcie kwiatka.

8 szt.

-

-

10

Duży poduch

Siedzisko w kształcie np. truskawki. Wymiary min. szerokość 110 cm, wysokość ok. 40 cm.

8 szt.

-

-

11

Puf

Pufy wypełnione granulatem styropianowym. 6 sztuk w kształcie sześcianu, cztery sztuki w kształcie przypominającym gruszkę.

-

-

10 szt.

12

Puf

Pufy wypełnione granulatem styropianowym. 6 sztuk w kształcie sześcianu, osiem sztuk w kształcie przypominającym gruszkę.

-

14 szt.

-

13

Pięcioosobowe zamykane szafki na ubrania i buty

Korpus szatni przypominający strukturę drzewa, kolor frontów dowolny.

Szatnia powinna być wykonana z płyty meblowej o grubości min. 18 mm.

Wymiary 1 modułu szatni 5-osobowej: min. szer. / wys. / gł. 109 x 130 x 50 cm. Góra szafek przeznaczona na czapki, rękawiczki (otwarta), środkowa część zamknięta drzwiczkami z wpuszczonym uchwytem, dolna na buty   (otwarta) z drucianą podstawą. Dolna półka powinna być tak wykonana aby pozwolić każdemu dziecku swobodnie usiąść przy zakładaniu butów .

-

3 szt.

4 szt.

14

Zabezpieczenia grzejników

Zabezpieczenie grzejników w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy – obudowa istniejących grzejników. Obudowy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, której obrzeża oklejone są pcv. Szczeble obudowy zamocowane na ramie. Pojedyncze szczeble o szerokości 5 cm, przerwy między nimi od 2,5 cm do 3,5 cm. Obudowa czterech grzejników - długość obudowy - 130 cm,   wysokość   - 70 cm, odległość od ściany - 20 cm

1 kpl.

-

-

15

Zabezpieczenia grzejników

Zabezpieczenie grzejników w celu uniknięcia oparzenia oraz urazów głowy – obudowa istniejących grzejników. Obudowa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, której obrzeża oklejone są pcv. Szczeble obudowy zamocowane na ramie.

Pojedyncze szczeble o szerokości 5 cm , przerwy między nimi od 2,5 cm do 3,5 cm. Osłona ciągła na całą ścianę, na której są zamontowane są 3 grzejniki długość 7,50 m x wysokość 0,85 m x głębokość 0,22 m.

-

-

1 kpl.

 

Termin wykonania zamówienia – do 30 października 2014 r.

Ofertę należy sporządzić wg wzoru oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania . Wykonawca określi cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty   niezbędne do zrealizowania zamówienia

w tym dowóz materiałów do Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej i Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 11 00

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

   w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4,
06-406 Opinogóra Górna

   za pośrednictwem faksu: 23 673 61 10

   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pawel.kluczek@opinogoragorna.pl

Uwaga: Złożenie w postępowaniu oferty nie jest wiążące do czasu podpisania umowy
z wykonawcą lub wysłania zlecenia
.

 

                                                                                  Z up. Kierownika Zamawiającego

                                                                                        mgr inż. Beata Golasińska

do pobrania:
załącznik nr 1 do zapytania
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emil Świszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Emil Świszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-10 15:09:53
  • Liczba odsłon: 3527
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1660465]

przewiń do góry